Opolska Grupa Ratownicza ratuje i uczy

Opolska Grupa Ratownicza ratuje i uczy

Autor: Onas
26 lipiec 2019 / EDUKACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Chyba każdy dorosły człowiek zetknął się z sytuacją, gdy w jego otoczeniu ktoś zasłabł, zemdlał, miał atak chorobowy, albo doznał urazu wymagającego szybkiej pomocy medycznej, a na przyjazd karetki pogotowia trzeba było czekać. W takich przypadkach przydaje się umiejętność udzielania pierwszej pomocy, która, niestety, jest umiejętnością rzadką w naszym społeczeństwie. Łatwo więc zrozumieć, jak ważne jest upowszechnianie praktycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, a tym zajmuje się między innymi Stowarzyszenie „Opolska Grupa Ratownicza”, którego przedstawiciel opowiedział nam o działalności edukacyjnej i ratowniczej tego stowarzyszenia na terenie województwa opolskiego.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza"

ONAS - Czy prowadzicie Państwo działalność ratowniczą, czy tylko edukacyjną?

Opolska Grupa Ratownicza - W zakresie działalności typowo ratowniczej, bierzemy udział w zabezpieczaniu opolskich imprez sportowych. I tak przykładowo od 2016 jesteśmy jedną z organizacji obstawiających Atlantis Bieg Opolski, który jest jedną z największych opolskich imprez sportowych. Od tego samego roku pracujemy przy Biegu Przełajowym Wzgórzowa13, który odbywa się na poligonie w Winowie. Braliśmy udział również w imprezach takich jak: Bieg dla Słonia - Stowarzyszenia Opole Biega; Komprachcickiej Dyszce Niepodległościowej i Podbiegach Rodzinnych w Komprachcicach. W przyszłym roku przystępujemy również do współpracy przy Biegu "3 x Kopa" - 25.04.2020.

Działalność ratownicza stanowi jednak mniejszą część ogółu naszych działań - głównym polem jest wspomniana przez Pana edukacja. Nie przewidujemy zmian w tym zakresie w najbliższym czasie.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza"

Jakie są kompetencje członków stowarzyszenia w zakresie ratownictwa medycznego?

Członkowie posiadają różny zakres kompetencji , obecnie w celu zaprezentowania podzielę sprawę na dwie kategorie. Ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) stanowią zespół osób, które pracują głównie przy zabezpieczeniach oraz organizacji pod względem ćwiczeń (manewry, ćwiczenia terenowe etc.) szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, czy typowo z zakresu ratownictwa.

Osoby, które prowadzą działania typowo edukacyjne, np. zajęcia w szkołach lub szkolenia dla firm zewnętrznych, to zespół zarówno ratowników KPP i instruktorów naszej grupy. Instruktorzy to osoby posiadające stosowne szkolenia wewnętrzne w naszej grupie oraz zweryfikowane umiejętności i wiedzę w celu uzyskania gwarancji, że są w stanie samodzielnie prowadzić kształcenie innych osób w różnych formach (seminaria, wykłady, warsztaty, pogadanki, scenki ćwiczeniowe, symulacje etc.). Instruktorzy, w przeciwieństwie do ratowników KPP kształconych zewnętrznie na podstawie rozporządzenia MSWiA, zdobywają szczególną wiedzę w aspekcie dydaktyki i metodyki pracy.

W zakresie samego ratownictwa medycznego, oprócz wcześniej wspomnianych ratowników KPP, współpracujemy akcyjnie z ekspertami w celu konsultacji materiałów dydaktycznych, programów nauczania itp. Są to zarówno nauczyciele, jak i wykładowcy w zakresie umiejętności pracy z młodzieżą i spraw metodyki, jak i pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Są to jednak dosłownie 2-3 osoby wspomagające nas akcyjnie.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza"

Kogo uczycie Państwo udzielania pierwszej pomocy i jak wygląda Państwa współpraca ze szkołami?

De facto w trakcie roku obejmujemy naszymi działaniami wszystkie grupy wiekowe, za wyjątkiem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie roku wspieraliśmy działalność Szkolnej Grupy Ratowniczej ZSO Nr II w Opolu przy prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum i liceum. W ramach tego partnerstwa, poza wymienionymi zajęciami, organizowaliśmy również zawody dla młodzieży oraz warsztaty i inne formy kształcenia, w tym również na tematy wąskospecjalistyczne, np. spotkania dotyczące hipotermii. Pilotowaliśmy również współpracę tej grupy z innymi instytucjami z terenu miasta, poszerzając horyzonty ich rozwoju oraz pomagając w nawiązywaniu nowych kontaktów. Przykładem takiej instytucji jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Obecnie, z uwagi na zmiany zachodzące w naszej organizacji i wokół niej, dochodzi do zmian w tym zakresie - jesteśmy na etapie zawiązywania współpracy z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII w Opolu. W zakresie współpracy z tą szkołą, jeśli uda nam się pozyskać środki, organizować będziemy wspólnymi siłami adaptację i wyposażenie sali szkolnej w celu przekształcenia jej w pracownię umiejętności ratowniczych i pierwszej pomocy. We wstępnych planach kierunków naszej współpracy pojawia się również temat współpracy przy zajęciach pozalekcyjnych i pracy z klasami o profilach okołomedycznych.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza"

Często trafiają się nam również formy bardziej akcyjne, niemające charakteru stałej współpracy. Na przykład organizowaliśmy warsztaty dla młodzieży z PSP w Bogacicy, warsztaty dla uczniów ZSZ Nr 4 w Opolu itp. Cechą szczególną tych przedsięwzięć jest zazwyczaj ich duży zasięg. Klasycznie w dzień warsztatów organizujemy zajęcia np. dla około 60 osób, co wymaga zaangażowania dużej ilości kadry w takim dniu. Przykładowo, dla ćwiczeń praktycznych dla 60 osób, aby ćwiczenia były wartościowe i efektywne, potrzeba minimum 5 instruktorów.

Z zakresu pozostałych grup wiekowych, to dorosłych szkolimy podczas szkoleń zlecanych przez firmy zewnętrzne (np. szkolenia dla pracowników spółek firmy KLER - jedna z najbardziej znanych firm meblowych, szkolenia podczas event'ów na Torze Wyścigowym Silesia Ring). Z seniorami współpracowaliśmy np. podczas organizacji spotkania koła emerytów i rencistów ZNP.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza"

Proszę opowiedzieć coś więcej o Opolskim Konkursie Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych.

Opolski Konkurs Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych jest imprezą oświatową odbywającą się cyklicznie od 2014 roku. Tegoroczna edycja jest kierowana do wszystkich szkół z terenu Województwa Opolskiego. W zawodach konkurują się ze sobą 4-osobowe drużyny reprezentujące opolskie gimnazja. Drużyny mierzyć będą się podczas konkurencji na stacjach zadaniowych, gdzie ich misją będzie udzielenie pomocy poszkodowanym w symulowanych stanach zagrożenia życia i zdrowia, a także urazów; oraz w teście wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Zawodom towarzyszą warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, w którym mogą wziąć udział grupy 10-osobowe (ze szkół podstawowych, średnich etc.), w trakcie zawodów również w pętli obu wydarzeń zaplanowano dodatkowe stacje edukacyjne (tzw. relaksacyjne), a uczestnicy na nich będą mieli możliwość poszerzania swoich horyzontów i wiedzy również w zakresie tematyki niezwiązanej typowo z klasyczną pierwszą pomocą (np. pomoc nagła zwierzętom, bezpieczeństwo i higiena pracy).

Źródło fotografii: Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza"

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, doskonalenie młodzieży w tym zakresie, a także wsparcie jednostek oświatowych w prowadzeniu skutecznej edukacji w tym polu. Impreza promuje również zdrowe postawy społeczne, rozwija u młodych ludzi cechy charakteru takie jak na przykład solidaryzm i empatia, prowadzi do rozwoju umiejętności miękkich (np. umiejętność pracy w stresie, zarządzanie zespołem). W trakcie konkursu promujemy również ideę wolontariatu poprzez angażowanie młodzieży w ramach właśnie wolontariatu do pomocy przy zawodach, np. w roli pozorantów. Równolegle promujemy też pozytywny wizerunek miasta Opola oraz Województwa Opolskiego, jako świadomych konieczności dydaktyki pierwszej pomocy i rozwoju młodzieży; podobnie promowane jest ogólne społeczne zaangażowanie w m.in. innych NGO.

W organizację konkursu zaangażowane jest szeroki zespół osób, z wielu jednostek z terenu naszego województwa. W dniu zawodów pracuje przy nich około 50-60 osób: organizacja, logistyka, sędziowie, pozoranci, obsługa etc. Wszystkie te osoby przepracowują łącznie około (XXX) godzin, w kosztorysie uwidoczniliśmy tylko pracę głównych osób za zadanie odpowiedzialnych, np. koordynatora konkursu, odpowiedzialnych za PR, zarządzanie zespołami w dniu zawodów etc.

W realizację imprezy zaangażowani są:

- Urząd Miasta Opola

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu

- 10 Brygada Logistyczna w Opolu

- Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

- Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

-Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego

- Opolska Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza

- Firm JOW-MED Marcin Bulak

Impreza została objęta honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Opola, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Opolskiego Okręgowego Inspektora Pracy. A także patronatami medialnymi Radio Opole, Radio DOXA, portal opowiecie.info.

Obecnie toczą się rozmowy naszego stowarzyszenia z organizacjami partnerskimi oraz Państwową Wyższą Medyczną Szkołą Zawodową w Opolu na temat dalszych losów imprezy - z uwagi na likwidację gimnazjów i reformę oświatową. We wstępnym zamyśle impreza zostanie przemodelowana i organizowana dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Do końcowych ustaleń jest jednak jeszcze daleko.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza"

Pomagacie Państwo Fundacji DKMS. Czy współpracujecie Państwo też z innymi organizacjami pozarządowymi, a jeśli tak, to jak wygląda ta współpraca?

Współpracujemy z następującymi organizacjami:

1) Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu - w zakresie przygotowywania zawodów oraz wymiany doświadczeń i wiedzy

2) Stowarzyszenie Bieg Opolski - w zakresie zabezpieczania imprez sportowych (wyżej wymienione)

3) Opolska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza - w zakresie organizacji zawodów, bliska współpraca łączy nas również z Zastępcą Dowódcy - Arturem Błażejewskim, który wspiera nasze stowarzyszenie swoją wiedzą, doświadczeniem i czasem.

4) Fundacja DKMS - wspieramy organizowane przez fundację wydarzenia prowadząc warsztaty i pokazy z pierwszej pomocy i ratownictwa.

5) Fundacja WOŚP - wspieraliśmy sztab w Opolu oraz w Kamieniu Śląskim podczas finału orkiestry w bieżącym roku. Organizowaliśmy strefy nauczania pierwszej pomocy dla wszystkich odwiedzających punkt.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie "Opolska Grupa Ratownicza"

Współpraca z innymi NGO w największej części opiera się na wzajemnym wspieraniu się, czy to poprzez wypożyczanie sobie nawzajem sprzętu, udzielania pomocy eksperckiej, czy po prostu innych prozaicznych spraw, jak przemieszczanie sprzętu lub wyposażenia i pomoc w malowaniu. Obecnie szkicując plany na przyszłe lata planujemy przekształcić te akcyjne formy współpracy w usystematyzowane działania, które będą służyć zarówno beneficjantom działań naszych, jak i organizacji partnerskich. W szczególności z powodu tego, że od października mamy w zamiarze wystartować z organizacją zajęć pozalekcyjnych pod własnym szyldem, a zaangażowanie innych organizacji ratowniczych w tę inicjatywę podniosłoby ich atrakcyjność.

***

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia „Opolska Grupa Ratownicza” można znaleźć na stronie

https://www.facebook.com/opolgruparatownicza/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies