REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

http://www.onas.org.pl/

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z serwisu internetowego umiejscowionego pod adresem http://www.onas.org.pl/ dalej zwanego „Serwisem”.

2.    Operatorem Serwisu jest Fundacja Klubu Ronina zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000623995.

3.     Regulamin jest dostępny nieodpłatnie przed dokonaniem Rejestracji w sposób, który umożliwia zapoznanie się i akceptację.

4.     Ideą Serwisu jest stworzenie Użytkownikowi możliwości przeglądania i dodawania materiałów tekstowych i audiowizualnych.

5.     Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

6.     W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty etc.

7.    Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 

Operator – serwis www.onas.org.pl prowadzony przez Fundację Klubu Ronina;

Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania przez Użytkowników, dostępna pod adresem www.onas.org.pl;

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu, przez którą rozumie się potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego przez Operatora na indywidualny adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu rejestracyjnym;

Usługi – świadczenia Operatora na rzecz Użytkownika związane z funkcjonowaniem Serwisu;

Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Do zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym;

Formularz rejestracyjny – strona www dostępna pod adresem http://onas.org.pl/rejestracja, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie, podając wymagane dane;

Gość - niezarejestrowany i/lub niezalogowany Użytkownik Serwisu;

Użytkownik – zarejestrowana jednostka korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych, jako:

 -  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji poprzez akceptację Regulaminu i uzyskanie dostępu do Usług poprzez indywidualne Konto Użytkownika,

             lub

 -  osoba prawna, poprzez Rejestrację przez wydelegowanego przedstawiciela organizacji z imienia i nazwiska, która uzyskała dostęp do Usług poprzez indywidualne Konto organizacji;

Rejestracja Użytkownika – Użytkownik rejestruje się indywidualnie poprzez Formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej Serwisu z podaniem następujących danych osobowych: imienia, nazwiska lub nazwy organizacji, miasta zamieszkania/siedziby (w tym województwa, powiatu i gminy) i adresu poczty elektronicznej celem akceptacji weryfikacji rejestracji (adresu e – mail), ewentualnie uzupełnionych o Wizerunek;

Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, a w przypadku organizacji jej logo, zamieszczone przez Użytkownika na jego Koncie w Serwisie;

Logo – rozpoznawalny znak Użytkownika jako organizacji zewnętrznej, zamieszczony przez przedstawiciela organizacji na jej Koncie w Serwisie;

Konto (Profil) - dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się. Miejsce na serwerze pozwalające Użytkownikowi na wprowadzenie, zmienianie i zarządzanie jego danymi oraz treściami zawierającymi dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Operator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Lider lokalny – osoba fizyczna, czyli Użytkownik nadzorujący i biorący czynny udział w działaniach Serwisu w poszczególnych grupach;

Administrator jednostki – osoba administrująca indywidualną stroną  i umieszczanymi tam dyskusjami, komentarzami, opiniami Użytkowników;

Ekspert – zarejestrowany Użytkownik Serwisu z mianem Eksperta tematycznego do fachowego opiniowania;

Grupa – tworzona tylko przez jednostki w Serwisie, z tematycznym i spójnym celem ku rozwiązaniu problemów;

Wątki – zgłoszona przez Użytkownika zarejestrowanego inicjatywa w formie artykułu do dyskusji, która może zostać przekształcona w działania Grupy;

Treść lub treści – aktywność Użytkownika w ramach Serwisu rozumiana jako wszystkie dobrowolnie zamieszczane przez Użytkownika informacje, w tym wszelkie teksty, komentarze, artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy etc. lub jakiekolwiek inne dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej.

 

§2 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1.     Właścicielem Serwisu jest Operator, czyli Fundacja Klubu Ronina.

2.     Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Operatora bazy Kont (Profili) umożliwiających m.in. wyszukiwanie Użytkowników oraz zamieszczanie na stronie internetowej www.onas.org.pl materiałów stanowiących szeroko rozumianą twórczość własną Użytkowników, jak i zamieszczanie na stronach internetowych operatorów współpracujących z Operatorem Serwisu materiałów wyselekcjonowanych z materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników oraz rozsyłanie wiadomości internetowych (e-mail) zawierających takie materiały w formie oryginalnej lub zmodyfikowanej przez Operatora.     

3.     Niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty internetowej e-mail. 

4.     Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych są własnością Fundacji Klubu Ronina i podlegają ochronie prawnej.

5.     Operator zastrzega sobie prawo do czasowego niedostarczania Usług z powodu przerw technicznych lub prac modernizacyjnych, a także z innej ważnej przyczyny. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Serwisu. 

 

§3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

 

1.    Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.

2.    Wypełniając Formularz rejestracyjny, Użytkownik musi potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu. Do zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.

3.    Dokonując Rejestracji, Użytkownik potwierdza, iż podane przez niego dane są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Usług Serwisu oraz do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji wyłącznej.

4.    Użytkownik rejestrując się w Serwisie jest zobowiązany podać login jako imię i nazwisko lub nazwę organizacji, jeśli występuje jako osoba prawna, hasło, lokalizację (województwo/powiat/gmina) oraz swój adres e-mail, celem aktywacji Konta.

5.     Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku lub Logo organizacji, w tym w Serwisie www.onas.org.pl, obok imienia i nazwiska czy nazwy Użytkownika lub obok jego komentarzy, materiałów, wypowiedzi lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie – na zasadach analogicznych jak w przypadku licencji wskazanej w §4. 

6.    Dokonując Rejestracji lub korzystając z funkcji Serwisu, dla których Rejestracja nie jest wymagana, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

7.    Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty internetowej e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Z zaznaczeniem, iż Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

8.    Osoba niepełnoletnia dokonując rejestracji powinna po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przesłać na adres kontakt@onas.org.pl oświadczenie zawierające zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku nieprzekazania takiej informacji Operator ma możliwość usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny.

9.    W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu wymagających Rejestracji do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych wymaganych podczas Rejestracji w Serwisie za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty internetowej e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

10.  Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego Konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z wymagających Rejestracji funkcji Serwisu. Dostęp do Konta jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.

11.  Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, poprzez przyznanie im stopnia Lidera, Administratora jednostki, Eksperta. Urzeczywistni się to w postaci zwiększenia uprawnień do usuwania komentarzy i wpisów na forum dostępnym w Serwisie. Operator może w każdej chwili cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia.

12.  Operator zastrzega sobie możliwość udzielenia zezwolenia Użytkownikom Blogowiska, czyli grupie blogerów, którzy dokonali Rejestracji, na publikowanie materiałów, komentarzy lub wypowiedzi pod nickiem/pseudonimem. Pozostali zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mogą złożyć taki wniosek do Operatora w tej sprawie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na adres kontakt@onas.org.pl podając wszystkie dane wymagane do Rejestracji. W przypadku wyrażenia zgody na publikację pod nickiem/pseudonimem Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do Serwisu. Operator zastrzega sobie jednak nieudzielenie takiej zgody bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

§4 MATERIAŁY I KOMENTARZE

 

1.     Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie materiałów, wypowiedzi, komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w Serwisie.

2.     Wyłącznie Użytkownik zarejestrowany może zostać aktywnym członkiem Grup lokalnych, tematycznych, Klubu Ronina lub Blogowiska.

3.     Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie www.onas.org.pl jego materiałów, komentarzy lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu materiałów,  komentarzy lub wypowiedzi na następujących polach eksploatacji (licencja):

a)    wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu;

c)     każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:

 I.          w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

 II.          na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.onas.org.pl;

 III.          poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji;

 IV.          poprzez publikację w prasie;

 V.          poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboardach lub citylightach;

 VI.          za pomocą wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących  m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS

d)    wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu na potrzeby nowego wykonania.

4.     Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie z chwilą jego przekazania do Serwisu na czas nieoznaczony, ma charakter wyłączny i zostaje udzielona nieodpłatnie. Licencja na umieszczone przez Użytkownika w Serwisie materiały przestaje obowiązywać z chwilą usunięcia ich przez Operatora na wniosek Użytkownika Serwisu.

5.     Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji do korzystania z materiału, komentarza lub wypowiedzi objętych licencją udzieloną Operatorowi.

6.     Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu materiałów, komentarzy lub wypowiedzi, za których publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, które posiadają prawa własności powyżej wymienionych materiałów, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Operatora.

7.     W przypadku przekazania do publikacji materiałów lub wypowiedzi niestanowiących przedmiotu osobistych lub majątkowych praw autorskich Użytkownika zamieszczającego Użytkownik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko oraz zamieścić aktywny link do miejsca pierwszej publikacji materiału lub wypowiedzi albo, w przypadku pierwszej publikacji poza siecią internetową, podać miejsce i datę tej publikacji. Publikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić wyłącznie po przekazaniu Operatorowi przez Użytkownika pisemnej zgody na publikację w Serwisie udzielonej przez podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do przekazanego materiału.

8.     Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Operatora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.

9.     Operator będzie usuwał z Serwisu materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich materiałach, komentarzach, wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@onas.org.pl.

10. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Operator poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w §4 ust. 8. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.

11. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego materiału, komentarza lub wypowiedzi. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć materiał, komentarz lub wypowiedź, do której rozpowszechniania Operator wcześniej przystąpił. Operator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych materiałach lub wypowiedziach, a także dokonywania w nich skrótów.

12. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać materiały, komentarze, wypowiedzi i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie materiału, komentarza, wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.

13. Operator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika danych z §4 osobom postronnym, w tym za treści obraźliwe lub niezgodne z prawem zamieszczane przez te osoby w Serwisie.    

 

§5 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

1.    Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.    Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:

a)  zamieszcza wypowiedzi, komentarze, materiały lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, których rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami;

b)  usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów komentarze lub wypowiedzi innych  Użytkowników;

c)  zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie;

d)  podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie;

 

Operator ma prawo:

a)  zablokować możliwości przekazywania do Serwisu materiałów, komentarzy, wypowiedzi   lub wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie na czas oznaczony lub nieoznaczony lub

b)  pozbawić przyznanych przywilejów, lub

c)  pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego Konta z Serwisu.

3.    Zastosowanie blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.

 

§6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1.    Rejestracja w Serwisie jest wymagana w celu korzystania z następujących funkcji Serwisu:

a)      komentowania;

b)      pisania wiadomości prywatnych;

c)      przedstawiania Wątków;

d)      włączania się do Grup lokalnych i tematycznych oraz Blogowiska czy grupy Klubu Ronina.

2.    Dokonując Rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: 

a)      przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora oraz innych osób; 

b)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych

Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

c)     powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników; 

d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkowników i innych osób. 

3.    Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób. 

4.    Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Operatora, jak również upoważnia Operatora do ich wykorzystania.

5.    Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, w tym przekleństw. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

6.    Logo Serwisu podlega ochronie prawnej i jako takie nie może być wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez Użytkownika bez zgody Operatora. 

 

§7 BLOKADA KONTA

 

1.    Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

2.    Operator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 

3.    W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Operator może usunąć te treści, a także jest uprawiony do zablokowania Konta. 

4.    Operator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem. 

5.    W przypadku zablokowania Konta Użytkownika przez Operatora założenie nowego Konta wymaga uprzedniej potwierdzonej e-mailem zgody Operatora.

6.    W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub związanej z nimi działalności Operator niezwłocznie zablokuje dostęp do tych treści. Obowiązek niezwłocznego zablokowania treści bezprawnych uważa się za spełniony w przypadku, jeżeli treści zostaną zablokowane przez Operatora w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez niego urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości w formie pisemnej (e-mail).

 

§8 PRAWA AUTORSKIE

 

1.     Użytkownik oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631, dalej również „Ustawa o prawie autorskim”) do rozporządzania zamieszczanymi w Serwisie treściami, w szczególności artykułami, publikacjami, zdjęciami, filmami, programami etc. lub że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, i udziela niniejszym Operatorowi nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie nieodpłatnego niewyłącznego prawa do korzystania z tych treści na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania i zwielokrotniania, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania, w tym techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w szczególności w sieci Internet, Intranet, w pamięci komputera, serwerów oraz innych urządzeń.

2.     Operator zastrzega sobie prawo uregulowania w odrębnej umowie zasad korzystania z poszczególnych elementów treści.

3.     Operator informuje, iż poszczególne elementy treści, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim. Zasady korzystania z tych utworów, w szczególności programów udostępnionych przez Użytkownika w ramach Serwisu, określa każdorazowo przysługujące danemu Użytkownikowi prawo autorskie bądź inne uprawnienia z tytułu licencji. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać praw przysługujących im lub innym Użytkownikom.

4.     Jakiekolwiek rozpowszechnianie elementów treści, a także rozporządzanie lub korzystanie z opracowań (przeróbek, adaptacji, modyfikacji) elementów treści Serwisu wymaga uprzedniej zgody danego Użytkownika bądź innej osoby uprawnionej.

 

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych Operatorowi w Formularzu Rejestracyjnym jest Fundacja Klubu Ronina z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 11/8, 00-021 Warszawa, która dokonuje przetwarzania tych danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.     Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, a także w celach marketingowych związanych z promocją Serwisu www.onas.org.pl, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji.

3.     Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

4.     Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie, wpisując je do Formularza rejestracyjnego. Znajdują się one na Koncie Użytkownika.

5.     W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora. 

6.     Administratorem danych osobowych jest Operator.

7.     Dane osobowe oraz informacje zawarte w Formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Operatora do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

8.     Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont (Profili) poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem na adres: kontakt@onas.org.pl.  

9.     Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w Formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. 

10. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w Formularzu rejestracyjnym uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności: 

a)    wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;

b)    natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

11. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 §10 REKLAMA W SERWISIE

 

1.    Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), prowadzenia nieuzgodnionej z Operatorem Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i marketingowej, w szczególności stosowanie piramid finansowych, rozsyłanie przy użyciu danych Użytkowników ujawnionych w Serwisie próbek, ulotek czy kuponów promocyjnych, stosowanie programów pozwalających na globalne przeszukiwanie sieci internetowej („crawlowanie”) czy wykorzystywanie robotów do pobierania treści internetowych z Serwisu.   

2.    Użytkownik bez zgody Operatora nie może stosować na łamach Serwisu jakiejkolwiek formy reklamy czy promocji.

3.    Wyłącznie Operator decyduje o miejscu i sposobie wyświetlania reklamy w prowadzonym przez siebie Serwisie. 

4.    Operator może w każdym momencie zdecydować o wyłączeniu reklamy bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. 

5.    Ze względu na specyfikę prowadzenia działalności, jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodny z prawem sposób wykorzystywania treści zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie, w tym reklamy (w szczególności powielanie, kopiowanie i przerabianie materiałów zamieszczonych w Serwisie tak, że przedstawiają one treść obraźliwą, niezgodną z prawem, pornograficzną lub erotyczną).  

 

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.    Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników. 

2.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3.    Tym samym Operator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a)    szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi;

b)    szkody związane z brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet lub jakiegokolwiek elementu Serwisu, a w szczególności szkody związane z utratą treści przechowywanych przez danego Użytkownika, Konta lub jakichkolwiek innych danych;

c)     skutki zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie jakichkolwiek treści bezprawnych, w tym naruszające prawa osób trzecich;

d)    wszelkie szkody związane z uzyskaniem dostępu do Serwisu lub wykorzystaniem Serwisu przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub przeznaczeniem Serwisu, a w szczególności szkody związane z włamaniem do Serwisu, przejęciem, wykorzystaniem, usunięciem lub modyfikacją treści lub Konta;

e)    skutki udostępnienia przez Użytkownika loginu i/lub hasła osobom nieuprawnionym.

4.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Operator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych osób. 

5.    Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w treściach, chyba że szkoda taka powstała z winy umyślnej Operatora. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o treść.

6.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

7.    Operator nie ma możliwości i nie dokonuje na żadnym etapie świadczenia usług, sprawdzenia, czy treści nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności, czy dany Użytkownik jest uprawniony do korzystania i posługiwania się tymi treściami. Wszelkie treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.

8.    Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby. 

9.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.

10. Operator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań lub innych czynności podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników, nawet w przypadku gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Serwisu.

 

§12 PRZEPISY KOŃCOWE

 

1.     Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.onas.org.pl/regulamin.html

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem publicznego umożliwienia Użytkownikom dostępu do Serwisu.

3.     Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.     Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi np. nowe funkcjonalności, zmiana związana z bezpieczeństwem Użytkowników lub danych, zmiana przepisów prawa) bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Operator poinformuje o zmianie treści Regulaminu w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie.

5.     Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. 

6.     W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz umieszczenie wzmianki o zmianie w regulaminie na stronie Serwisu.

7.     Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem/am się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Brak akceptacji nowej treści regulaminu oznacza rezygnację Użytkownika z dalszego uczestnictwa w Serwisie, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta przez Operatora.

8.     Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie, akceptuje każdorazowe zmiany w Regulaminie, jeżeli korzysta z funkcji Serwisu niewymagających takiej Rejestracji pod zmienionym Regulaminem.

9.     Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z dniem udostępnienia na stronie internetowej Serwisu lub jego nowej wersji w ramach Serwisu.

10. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

11. Operator będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności, jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego, nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną (np. wirusy komputerowe, trojany, wiadomości spam).

12.     W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies