Metodyczna pomoc dla rodzin zastępczych z Podkarpacia i ich wychowanków

Metodyczna pomoc dla rodzin zastępczych z Podkarpacia i ich wychowanków

Autor: Onas
17 maj 2019 / PIECZA ZASTĘPCZA

Stowarzyszenie Nowy Dom działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. Z naszej oferty wsparcia skorzystało w ubiegłym roku ponad  400 osób, członków rodzinnych form pieczy zastępczej. Misją naszego Stowarzyszenia jest: „..aby dzieci miały dom…”

W rodzinach członkowskich stowarzyszenia, których obecnie jest 25 (w tym 11 rodzin zastępczych zawodowych  i 2 rodzinne domy dziecka), przebywa łącznie ok. 105 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 25 lat. 40 %  tych dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, a 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Większość pozostaje w stałym leczeniu psychologiczno–pedagogiczno-psychiatrycznym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem i odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, emocjonalne lub psychiczne. Bardzo dużo dzieci, trafiających do rodzin zastępczych, pochodzi z rodzin patologicznych, gdzie problemem jest alkohol, czego późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania, RAD/DSED i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne, dlatego opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych. W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy  ekspertów i fachowców (trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp.). Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. Stale poszerzamy też swoją działalności doskonalimy formy oferowanego wsparcia. W listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia utworzyliśmy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, w którym dokonujemy specjalistycznej diagnozy oraz terapii rodzin i dzieci.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nowy Dom

Nasza oferta skierowana jest do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych, adopcyjnych już funkcjonujących czy wychowanków z tych rodzin, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, itp.).

Oferta ta obejmuje:

- organizację wypoczynku połączonego z psychokorekcyjnymi zajęciami i terapią dla wychowanków rodzin zastępczych w formie wyjazdów letnich i zimowych. Dotychczas zorganizowaliśmy już 14 takich wyjazdów dla dzieci z rodzinnych form pieczy (w 2019roku planowane są kolejne trzy wyjazdy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji), m.in. w ramach projektów dofinansowanych przez TVP Reklama Dzieciom, FIO, Powiat Dębicki;

- promocję i propagowanie rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych (liczne zrealizowane kampanie na rzecz promocji rodzinnych form pieczy, artykuły, konferencje prelekcje wykłady, obchody powiatowe i wojewódzkie Dnia Rodzicielstwa zastępczego)

- kwalifikowanie i szkolenie dla kandydatów do sprawowania rodzinnych form pieczy – własny program szkoleniowy „Nowy Dom” zatwierdzony przez MPRiPS,

- poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej (opiekunów zastępczych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych) oraz rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Stawiamy przede wszystkim na jakość świadczonych usług i ich faktyczną przydatność dla opiekunów.  Poradnictwo będzie więc prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego, jak problemy z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów itp.,

- specjalistyczne diagnozy dzieci i młodzieży pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego,diagnozy inteligencji, osobowości oraz wstępne diagnozy innych występujących u dziecka trudności,

- usługi specjalistyczne dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej  prowadzone
w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, pedagogów, logopedę/. Z uwagi na częste sygnały rodzin na temat trudności z dojazdem na regularną terapie z dziećmi, czy badanie (oddalone miejsce zamieszkania, konieczność opieki nad innymi wychowankami w przypadku rodzin zawodowych wielodzietnych, czy pogotowi rodzinnych, niepełnosprawność wychowanków, czy też ich niechęć do wizyty u specjalisty i brak motywacji, np.
u nastolatków, czas i organizacja takiego wyjazdu, itp) spotkania z wybranymi specjalistami odbywają się  na terenie domu rodziny zastępczej/RDD,

- zajęcia rozwojowo-terapeutyczne dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych opiekunów,

- grupowe zajęcia rozwojowo-terapeutyczne  dla dzieci od 3 do 14 lat,

- zajęcia socjoterapeutyczne dla nastolatków dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów w wieku 12-18 lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp.,

- grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych i niezawodowych.

- szkolenia specjalistyczne dla opiekunów zastępczych –szczegółowe informacje nt. tematyki szkoleń i pełna oferta szkoleniowa dostępna na naszej stronie internetowej www.stowarzyszenie-nowydom.pl 

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nowy Dom

Naszą kadrę tworzą:

Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND, pedagog, psycholog  kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy dla 4 dzieci, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK,  SND – 18 lat stażu pracy w tej tematyce), kurator  sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA, trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej; przygotowanie  i praktyka  diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Pracy z Rodziną w trakcie w  TPP w Warszawie.

Agnieszka Hajdon – W-ce Prezes SND, psycholog, oligofrenopedagog; studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Dziecka, kilkuletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, stowarzyszenie), przygotowanie  i praktyka do diagnozy FASD/RAD,  ukończone Studium Reintegracji Społecznej TPP w W-wie,

Dominika Boczkowska – pedagog, terapeuta, specjalista pracy z rodziną, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, współpraca ze SND, OIK), szkolenie z zakresu Terapii Rodzin, TSR, Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych TPP Wa-wa,

Piotr Koczaj – psycholog, albertyn,  TSR, 10 lat pracy z osobami bezdomnymi, upośledzonymi, chorymi psychicznie, trener szkoleń,

Bogdan Czernia – pedagog, psychoterapeuta (Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), doświadczenie w pracy z  rodzinami zastępczymi (MOPR, Stowarzyszenie), pracuje jako psychoterapeuta  w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, prowadzi psychoterapię indywidualną grupową dla dzieci i młodzieży, jest koterapeuta terapii małżeńskiej i rodzinnej, przygotowanie do diagnostyki FASD,

Sławomir Kroczka – dr habilitowany nauk medycznych, specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej, Kierownik Pracowni Neurofizjologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Obecnie Zastępca Ordynatora Oddziału Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. 

Piotr Nowak – psychiatra dziecięcy

Dodatkowo logopeda/neurologopeda i konsultacje z psychiatrą dziecięcym, możliwość konsultacji z innymi specjalistami z krakowskich klinik dzięki współpracy z Niepublicznymi Gabinetami Lekarskimi DOMED w Dębicy.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nowy Dom

Nasze Stowarzyszenie istnieje już 10 lat i  posiada bogate doświadczenie w organizacji i prowadzeniu działań, z zakresu promocji, propagowania, pozyskiwania, kwalifikowania, szkoleń i wsparcia rodzinnych form pieczy. Dotychczas zorganizowaliśmy wiele inicjatyw i projektów wspierających rodzinne formy pieczy zastępczej, do najważniejszych należą:

- organizacja wypoczynku połączonego z psychokorekcyjnymi zajęciami i terapią dla wychowanków rodzin zastępczych w formie wyjazdów letnich i zimowych. Dotychczas zorganizowaliśmy już 14 takich wyjazdów  dla dzieci z rodzinnych form pieczy, m.in. w ramach projektów dofinansowanych przez TVP Reklama Dzieciom, FIO, Powiat Dębicki;

- rokroczna organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oparta o promocję rodzicielstwa zastępczego i integrację środowiska rodzinnej opieki zastępczej  (projekty dofinansowywane przez Fundację EY, Powiat Dębicki, partnerstwa m.in. z PCPR w Dębicy, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Pilźnie, Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce, patronaty honorowe Wojewody Podkarpackiego, Rzecznika Praw Dziecka, Starosty Dębickiego, Burmistrza Pilzna, Posła na sejm Jana Warzechy, itp.);

- realizacja projektu „Szkolenie i grupa wsparcia dla rodzin zastępczych” 2012/2013 dofinansowanego z Fundacji św. Mikołaja i prowadzenie cyklicznie grupy wsparcia dla opiekunów od początku działalności stowarzyszenia;

- realizacja projektu „Marzenia do spełnienia” dofinansowanego z TP w ramach akcji „Reklama dzieciom” w 2012r. (obóz letni dla 20 wychowanków rodzin zastępczych);

- partner projektu „Działajmy razem”, dofinansowanego przez Fundację POLSAT w ramach konkursu RDBM, z Podkarpackim Stowarzyszeniem „Wielkie Serce” w Łężanach (szkolenia, konferencja, integracja rodzin i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu podkarpacia pod patronatem Wojewody Podkarpackiego);

- realizacja projektu „Moje kompetencje - Mój atut” wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z rodzin zastępczych w 2012r. dofinansowanego z FIO;

- wyjazd terapeutyczno–integracyjny dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i/lub pozostających w leczeniu psychologiczno-pedagogiczno-psychiatrycznym „Polubić siebie” w 2015r. do Zakopanego dofinansowany w ramach akcji "Reklama Dzieciom 2014" organizowanej przez Telewizję Polską S.A. oraz do Polańczyka  w 2018r. dla 25 dzieci;

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nowy Dom

- organizujemy szkolenia dla wychowanków z rodzinnych form pieczy, opiekunów organizujemy szkolenia dla wychowanków z rodzinnych form pieczy, opiekunów zastępczych podnoszące ich kompetencje opiekuńczo–wychowawcze oraz kadry zawodowo zajmującej się wspieraniem pieczy zastępczej (oferta na naszej stronie internetowej), czy grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków;

- prowadzimy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo–wychowawczej typu rodzinnego, według programu naszego autorstwa pn. „Nowy Dom”, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

- prowadzimy kampanie promujące idee rodzicielstwa zastępczego;

- prowadzimy poradnictwo pedagogiczne i prawne dla opiekunów zastępczych i usamodzielnianych wychowanków z pieczy;

- projekt z środków FIO „Nauka łatwa sztuka” 2015-2016 dla opiekunów i wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków (projekt dwuletni o wartości 150 tys. Zł), który został wybrany przez Ministerstwo jako projekt wzorcowy i zostanie opublikowany w Atlasie Dobrych Praktyk przygotowywanych przez MPRIPS oraz (Umowa partnerska ze Starostą Dębickim i PCPR);

- projekt „Rodziny Rodzinom - silni i skuteczni opiekunowie” dofinansowany przez ROPS w Rzeszowie (grupa wsparcia, szkolenia, poradnictwo pedagogiczno–psychologiczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej);

- projekt Dobry start równa się bezpieczne lądowanie w 2017r/2018 rok dofinansowany z FIO  - poruszający obszar usamodzielniania wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej;

- rokroczne Mikołajki dla dzieci z rodzinnych form pieczy z rozdaniem paczek (od 60 do 120 paczek o wartości 150 zł każda);

- od grudnia 2016r.  Do marca 2020 roku realizujemy z kolei projekt unijny „PoMOC dla rodzin”  o wartości ok 430 tysięcy złotych.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nowy Dom


Na bazie zrealizowanych dotychczas  i realizowanych na bieżąco nowych  projektów oraz stałej analizy własnych potrzeb jako rodzin zastępczych chcemy także wypracować nowe działania, zapewniające bardziej kompleksowe i specjalistyczne wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej

Warto też dodać, że jako opiekunowie zastepczy jsteśmy zobowiazani ustawowo do wspólpracy z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczanych w pieczy. Stowarzyszenie stricte nie wspiera tych osób, ale pośrednio wspiera postawę szacunku, współpracy i wagi korzeni oraz wiezi z rodziną biologiczną. Mogą one też korzystać z poradnictwa.

***

Tekst został przesłany do nas przez Stowarzyszenie Nowy Dom, o którego działalności można się więcej dowiedzieć na stronie  http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies