Zmiany w sposobie pracy komorników

Zmiany w sposobie pracy komorników

Autor: admin
8 czerwiec 2017 / SĄDOWNICTWO I BIUROKRACJA

22 maja 2017  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 

Rząd przyjął projekty ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. Wprowadzony ma być większy nadzór nad pracą i wynagrodzeniami komorników. 

Zwiększone mają być uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości nad komornikami. Przy egzekucji dłużnik ma otrzymywać specjalny formularz skargi na czynności komornika.

Projekt ustawy o komornikach przewiduje m.in. nagrywanie wszystkich czynności egzekucyjnych prowadzonych w terenie. Zracjonalizowano – jak zapewnia ministerstwo sprawiedliwości, autor zmian - wysokość opłat egzekucyjnych - opłata minimalna wynosi 100 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 tys. zł.

Obligatoryjne kontrole kancelarii komorniczych mają się odbywać co dwa, a nie, co cztery lata. Kontroli finansowej dokonywać będzie również naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Niezależnie od kontroli stałych, prezesi sądów rejonowych i minister sprawiedliwości, będą mogli inicjować kontrole prewencyjne, ad hoc, również z udziałem biegłego rewidenta.

Według ministerstwa sprawiedliwości, proponowane zmiany mają zwiększyć realny nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników. Prezesi mają uzyskać uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wystąpienia bezpośrednio do ministra sprawiedliwości o odwołanie komornika ze stanowiska. Jeśli prezes sądu rejonowego zaniedba wyciągnięcia konsekwencji wobec komornika, który narusza prawo lub etykę zawodową, sam narazi się na odwołanie ze stanowiska.

W razie przymusowego otwarcia przez komornika mieszkania dłużnika lub przeszukania takiego mieszkania, musi to nastąpić w asyście policji.

Precyzyjnie mają zostać określone ruchomości, które nie podlegają zajęciu, ma to ograniczyć arbitralność w decyzjach mogących pozbawić dłużnika przedmiotów niezbędnych dla codziennej egzystencji (lodówka, pralka, odkurzacz, łóżko czy kuchenka).

Rozszerzony ma zostać katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie, a postępowania mają zostać przyśpieszone.

Komornik ma działać osobiście, a czynności, które zleca asesorom, mogą mieć jedynie funkcję szkoleniową, jako przygotowanie do zawodu. Komornik ponosi przy tym całą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za prawidłowe działanie asesorów.

Komornicy będą musieli mieć wyższe wykształcenie prawnicze. Według danych resortu sprawiedliwości obecnie 30 proc. komorników nie ma wyższego wykształcenia prawniczego,  a około 9 proc. ma wykształcenie średnie. Będą oni musieli uzupełnić wykształcenie i skończyć studia prawnicze w terminie 7 lat po wejściu w życie nowej ustawy albo odejdą z zawodu.

Projekt podnosi też granicę minimalnego wieku osoby powoływanej na to stanowisko - z 26 na 28 lat. Górny limit ma być przesunięty z 70 do 65 lat.

Komornik będzie mógł prowadzić działalność głównie na terenie swojego rewiru. Dopiero brak zaległości w prowadzeniu spraw "z rewiru" przekraczających sześć miesięcy pozwoli na przyjmowanie spraw z wyboru wierzyciela.

W oświadczeniach majątkowych komornicy będą musieli wskazywać dochody z działalności kancelarii i dochodów uzyskanych z innych źródeł. Oświadczenie będzie jawne, na wzór tych, które dotyczą sędziów.

Dodatkowa działalność zarobkowa komorników ma być ograniczona do pracy naukowodydaktycznej, ograniczenia mają też dotyczyć działalności gospodarczej. Komornik będzie mógł utrzymywać się wyłącznie z wynagrodzenia za pracę w kancelarii. Pobierane przez komorników opłaty egzekucyjne mają się stać daniną publiczną, która zwiększy dochód budżetu państwa. Procentowa wysokość wynagrodzenia ma maleć wraz z wysokością ściągniętych przez komornika opłat.

 

Źródło:  zpp.net.plKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki