Współdziałanie wzmacnia lubelskie organizacje pozarządowe

Współdziałanie wzmacnia lubelskie organizacje pozarządowe

Autor: Onas
29 sierpień 2019 / SPRAWY LOKALNE

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych to stale rozszerzająca się regionalna ponadbranżowa reprezentacja III sektora w województwie lubelskim. Misją jaką kieruje się federacja jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na Lubelszczyźnie oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć. FLOP jest organizacją infrastrukturalną, wspierającą organizacje pozarządowe, podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. W swoich działaniach związek stowarzyszeń kieruje się wartościami sektora pozarządowego, chce być silnym i wiarygodnym partnerem społecznym dla administracji publicznej oraz atrakcyjnym pracodawcą na lubelskim rynku pracy. O pełnym zakresie działalności Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych opowiada Prezes Wojciech Dec.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/flop.lublin/

ONAS - O jakim profilu organizacje zrzesza Forum?

Wojciech Dec - Jesteśmy największą ponadbranżową federacją organizacji pozarządowych w województwie lubelskim. Zrzeszamy organizacje o różnych profilach działalności, zróżnicowane pod względem potencjału instytucjonalnego i profesjonalizacji działań. Są to zarówno instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, seniorami, turystyką, jak i wspieraniem rozwoju samorządności. Można powiedzieć, że FLOP jest organizacją infrastrukturalną wspierającą organizacje pozarządowe, podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Dzięki temu, że mamy charakter wielobranżowy nasi przedstawiciele zasiadają w najważniejszych krajowych ciałach opiniodawczo-doradczych, w tym w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów, czy też w Komitecie Sterująco-Monitorującym Program FIO na lata 2014-2020 i Komitecie Sterująco-Monitorującym Program Rozwoju Organizacji Pozarządowych na lata 2018-2030 PROO przy Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Działania podejmowane przez FLOP opierają się o wypracowaną wieloletnią strategię rozwoju. Naszym głównym celem strategicznym jest realizacja programu „AKTYWNA LUBELSZCZYZNA”, który jest ukierunkowany przede wszystkim na wsparcie rozwoju potencjału naszych organizacji członkowskich. Główną ideę organizacji parasolowej można zamknąć w słowach „Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ”. Dzięki uzyskaniu tzw. „efektu synergii” proces sieciowania jest najskuteczniejszym narzędziem w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie, którego pojedyncze organizacje nie są w stanie przeprowadzić samodzielnie. W praktyce im większą liczbę organizacji reprezentuje federacja organizacji pozarządowych, tym mocniejszy ma mandat społeczny i siłę argumentów, a tym samym korzystniejszą pozycję w negocjacjach z administracją publiczną.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/flop.lublin/

Na co dzień FLOP współpracuje z podobnymi regionalnymi federacjami z innych województw w kraju w ramach Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), która zrzesza 12 związków regionalnych oraz 2 organizacje ogólnopolskie. Zapewnia to wymianę informacji oraz wzajemną pomoc w realizacji działań o charakterze ogólnopolskim. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju prowadzimy również współpracę międzynarodową w ramach programu „PARTNERSTWO BUDUJE POMOSTY”. W tym zakresie współpracujemy m.in. z Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii (Niemcy) oraz ze Stowarzyszeniem Europejski Dialog (Ukraina).

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/flop.lublin/

W skład Państwa Forum wchodzą organizacje bardzo zróżnicowanych branż. Jak wygląda w takim razie dobieranie się partnerów podczas wspólnych inicjatyw?

Obecnie do związku stowarzyszeń należy 59 organizacji członkowskich, które reprezentują różne branże. Siła FLOP tkwi w różnorodności jego organizacji członkowskich. Duże wielobranżowe regionalne federacje jak FLOP, silne siłą swoich organizacji członkowskich, mogą mieć rzeczywisty wpływ na różne inicjatywy podejmowane na szczeblu lokalnym i regionalnym. Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych działań. FLOP angażuje do wspólnych działań w pierwszej kolejności swoje organizacje członkowskie. Staramy się dbać o to, aby projekty, które składa FLOP w konkursach, nie konkurowały z podobnymi projektami składanymi przez nasze organizacje członkowskie. Stąd Zarząd FLOP wychodzi z inicjatywą, aby wnioski o dofinansowanie projektów składać w partnerstwie z naszymi organizacjami członkowskimi. Z drugiej strony, jako największa organizacja sieciująca w województwie lubelskim, szczególną uwagę przykładamy do podnoszenia jakości świadczonych usług, tak by nasza oferta trafiała do jak największej ilości organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. W związku z tym istnieje potrzeba wypracowania szerszej formuły federalizacji sektora pozarządowego w kreowaniu polityk publicznych. Dlatego FLOP stara się wyjść poza dotychczasowy schemat działania, polegający głównie na wspieraniu tylko swoich organizacji członkowskich. Tym bardziej, że FLOP posiadający status organizacji pożytku publicznego ma obowiązek dbania nie tylko o interesy swoich organizacji, ale przede wszystkim o rozwój całego społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/flop.lublin/

Jakie jeszcze korzyści płyną z przynależności do Forum?

FLOP jest potrzebny organizacjom członkowskich jako organizacja parasolowa.  Potocznie parasol symbolizuje ochronę przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Podobnie FLOP chroni i wspiera swoje organizacje członkowskie. Stąd parasolowy charakter federacji ma ułatwiać kontakty i być rzecznikiem interesów w rozmowach z samorządem, administracją publiczną, czy biznesem – otwierać drzwi, ułatwiać znalezienie finansowania itd. Największym wyzwaniem na drodze do rozwoju federacji na skalę regionalną jest dotarcie do potencjalnych członków. Organizacje pozarządowe przystępują do związku stowarzyszeń z wielu powodów, ale najbardziej znaczącym jest fakt, że federacja ma coś, czego organizacje poszukują. W związku z tym, w celu pozyskania nowych aktywnych członków FLOP musi poprawić swój wizerunek oraz zbudować silną i rozpoznawalną markę. O skuteczności działań ukierunkowanych na zbudowanie marki federacji oraz pozytywnego wizerunku wokół organizacji członkowskich, będzie można powiedzieć wtedy, gdy FLOP będzie powszechnie znany i rozpoznawalny, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Świadczyć o tym będzie np.: duża liczba organizacji ubiegających się o członkostwo w federacji, prośby o patronat czy wsparcie doradcze i konsultacyjne, zaproszenia do współpracy przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, czy też zapraszanie przedstawicieli FLOP do udziału w różnych ciałach opiniodawczo-doradczych.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/flop.lublin/

Niestety organizacje pozarządowe mają jeszcze niską świadomość w zakresie potrzeby zrzeszania się. Dlatego FLOP musi wypracować nową ofertę usług dla organizacji członkowskich. Dużym udogodnieniem byłoby stworzenie bazy usług oferowanych przez poszczególne organizacje FLOP, jak też wzajemne udostępnianie zasobów lokalowych i sprzętowych. Warto wspomnieć, że FLOP od 2014 roku współorganizuje Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (LFIP), które jest największym corocznym wspólnym świętem III sektora na Lubelszczyźnie. Przez te lata LFIP stał się cykliczną regionalną imprezą integrującą całe środowisko III sektora, która już na stałe wpisała się w kalendarz największych imprez promujących rozwój współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/flop.lublin/

Proszę powiedzieć, jak wygląda proces wymiany informacji pomiędzy instytucjami?

My jako Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przez cały czas dążymy do usprawnienia systemu komunikacji z organizacjami członkowskimi. W tym zakresie biuro FLOP stale aktualizuje dane teleadresowe organizacji członkowskich oraz przygotowuje kilka razy w roku spotkania dla wszystkich członków. W ramach FLOP wzajemnie informujemy się o podejmowanych lokalnych działaniach oraz na bieżąco monitorujemy potrzeby naszych organizacji np. w formie ankiet. Do dyspozycji organizacji członkowskich jest otwarte Biuro FLOP zlokalizowane w centrum Lublina. Na potrzeby kontaktu z organizacjami członkowskimi na stałe zatrudniony jest Koordynator Biura. Prowadzimy też fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/flop.lublin/.

​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/flop.lublin/

***

Więcej o działalności Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych można się dowiedzieć na stronach:

http://www.flop.lublin.pl

https://www.facebook.com/flop.lublin/

​​​​​​​Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies