Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Subregionie Nowosądeckim

Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Subregionie Nowosądeckim

Autor: Onas
28 czerwiec 2019 / SPRAWY LOKALNE

W całym kraju można spotkać osoby wykluczone społecznie lub takim wykluczeniem zagrożone. Przyczyny i formy takiego wykluczenia bywają różne. Może to być np. niepełnosprawność, ubóstwo, patologiczne środowisko, uzależnienie lub bezdomność, ale w każdym z tych przypadków osoby zagrożone wykluczeniem społecznym potrzebują pomocy ze strony innych ludzi, instytucji lub organizacji pozarządowej. Organizacją niosącą taką pomoc na terenie Nowego Sącza i subregionu nowosądeckiego jest Fundacja Collegium Progressus. O działalności Fundacji Collegium Progressus, która nie ogranicza się tylko do pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, opowiada nam jej Prezes, Pan Piotr Oracz.

ONAS - Jakie prowadzicie Państwo działania na rzecz aktywizacji zawodowej i do kogo te dziania są adresowane?

Piotr Oracz - Od ponad 3 lat pozyskujemy środki z Funduszy Europejskich na rzecz aktywizacji ludzi bezrobotnych, biernych zawodowo i wykluczonych społecznie. Nasze działania rozpoczęliśmy w roku 2016 jednocześnie przystępując do realizacji trzech projektów.  Pierwszym z nich był projekt utworzenia Klubu Integracji Społecznej pod tytułem „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny”, który trwa nadal. Projekt  skierowany jest do mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Polega on na integracji społecznej osób wykluczonych, które ze względu na sytuację ekonomiczną czy też rodzinną znalazły się na marginesie społecznym.  Projekt składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności projekt skupia się na reintegracji społecznej, próbie przywrócenia do aktywności społecznej,  pomocy przy pokonywaniu prozaicznych trudności oraz radzeniu sobie z przeciwnościami dnia codziennego i życia.  Pośrednio, uczestnictwo w Projekcie przyczynia się również do wyjścia z bezdomności. Temu służą spotkania z psychologiem, warsztaty grupowe.

W późniejszym czasie ma miejsce próba aktywizacji zawodowej takich osób. Odbywa się to poprzez wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, a także organizację różnego rodzaju kursów i szkoleń zawodowych, podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Za zakończeniu kursów i szkoleń Uczestnicy Projektu kierowani są do odbycia stażu. Staże trwają od 6 do 9 miesięcy. Jeżeli pracodawca po okresie stażu wyrazi chęć, osoby takie mogą zostać zatrudnione i tym samym powrócić do życia społecznego i aktywności zawodowej.

Źródło fotografii: https://pixabay.com/pl/ 

Kolejnymi projektami realizowanymi przez naszą fundację były projekty aktywizacji osób powyżej 30 roku życia, które nosiły tytuł "Możesz więcej-zyskaj pracę" oraz "Będę pracować". Były one skierowane do mieszkańców subregionu nowosądeckiego. W ramach tych projektów zaaktywizowanych zostało łącznie 150 osób niepracujących, w wieku 30+, w tym osoby powyżej 50 roku życia, o niskim wykształceniu, z niepełnosprawnością. Projekty zostały zakończone i rozliczone w zeszłym roku. Uczestnicy tych projektów otrzymali następujące wsparcie: w pierwszej kolejności osoby te spotykały się z doradcą zawodowym. Na podstawie opracowanej diagnozy (rodzaju pogłębionego wywiadu)  opracowano Indywidualny Plan Działania, czyli zasady na podstawie których uczestnicy brali udział w projekcie oraz rodzaj udzielnego wsparcia, w tym szkoleń zawodowych.  Osoby te  podobnie jak w poprzednio opisywanym Projekcie były objęte wsparciem psychologa, a także uczestniczyły w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje, oraz kierowane były na staż, który kończył się podniesieniem kwalifikacji.

Przez cały 2018 rok, aż do kwietnia bieżącego roku, realizowany były również dwa projekty skierowane do osób poniżej 30 roku życia, których celem była aktywizacja osób biernych zawodowo. 

W chwili obecnej realizujemy kolejne dwa projekty skierowane do osób powyżej 30 roku życia  pn. „Będę pracować edycja 2” i „Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregiony sądeckiego”. Trwa także, do kwietnia roku 2020 realizacji Projektu Klubu Integracji Społecznej 

Źródło fotografii: https://pixabay.com/pl/ 

ONAS - Czy oprócz realizacji terminowych projektów prowadzicie też Państwo jakieś działania ciągłe?

Piotr Oracz - W naszym przypadku fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja realizuje  swoje cele statutowe poprzez pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów POWER, RPO oraz dotacji celowych.  Ma to miejsce w ramach realizacji zadania publicznego, oraz  poprzez takie instytucje jak Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja nie dysponuje środkami własnymi na działania ciągłe, ustawiczne, skierowane do konkretnej grupy odbiorców.  Fundacja jest zarejestrowana jako Organizacja Pożytku Publicznego, dzięki czemu mamy możliwość  uzyskiwania odpisu w tytułu darowizny 1% odpisu z podatków od osób fizycznych oraz  dotacji celowych.  

ONAS - Czy współpracujecie Państwo z innymi organizacjami pozarządowymi? Jeśli tak to jak wygląda taka współpraca?

Piotr Oracz -  Nasza współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo szeroka i rozległa. W chwili obecnej ściśle współpracujemy z dwiema organizacjami pozarządowymi na zasadzie Partnerstwa w projekcie Klubu Integracji Społecznej. Jedną z nich jest Fundacja "Wyjdź z domu", działająca na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, mająca siedzibę w Gorlicach. Drugą organizacją, z którą współpracujemy jest Fundacja IWO - Doradztwo Obywatelskie z siedzibą w Nowym Sączu. W tej fundacji jest realizowany projekt  finansowany ze środków z Ministerstwa Sprawiedliwości skierowany do osób, które doświadczają przemocy i są ofiarami przestępstw. W ramach tego projektu fundacja uruchomiła Ogólnopolską Linię Pomocy Call Center. Jest to Centrum koordynujące pracę kilkudziesięciu Ośrodków pomocy na terenie całego kraju. Osobom zgłaszającym się do fundacji IWO w pierwszej kolejności udzielana jest pierwsza pomoc prawna i psychologiczna a następnie osoby poszkodowane kierowane są do Ośrodków świadczących pomoc na terenie całego  kraju, których funkcjonowanie również są finansowane ze środków z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło fotografii: https://pixabay.com/pl/ 

ONAS - Czy taka pomoc prawna różni się od tej jaką oferują np. biura poselskie?

Piotr Oracz – Myślę, że nie. Oczywiście pomoc osobom poszkodowanym, którą oferują Ośrodki Pomocy  funkcjonujące na terenie całego kraju jest szersza.  Prawnicy udzielają pomocy poprzez porady, przygotowują pisma procesowe, pomagają w załatwianiu podstawowych spraw i piszą pozwy sądowe. Ponadto osoby poszkodowane mogą liczyć na wsparcie finansowe i pomoc materialną.  Oczywiście należy podkreślić, że zarówno pomoc oferowana przez biura poselskie jaki i Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Ofiarom Przestępstw jest tym osobom bardzo potrzebna.

ONAS - Czy żeby zakwalifikować się na taką pomoc, osoba powinna być studentem lub emerytem? Czy każdy może z niej skorzystać ?

Piotr Oracz - Jeśli mówimy o pomocy udzielanej przez fundację IWO, to jest to pomoc skierowana do osób doświadczających przemocy lub będących jej świadkami. Pomoc mogą uzyskać także członkowie rodzin kogoś kto takiej przemocy doświadczył. Zdarzenia takie powinny być odnotowane przez policję i jest to jedyne kryterium udzielenia pomocy przez fundację IWO oraz Ośrodki Pomocy świadczące tego typu wsparcie na terenie całego kraju.  Oczywiście, w ramach działania fundacji odpowiednia informacja kierowana jest do sądów rodzinnych, opiekuńczych czy do komend i posterunków policji.

***

Więcej o działalności Fundacji Collegium Progressus można się dowiedzieć na stronie:

http://fundacja-cp.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies