LGD „Między Wisłą a Kampinosem” udowadnia, że Kampinos to nie tylko puszcza

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” udowadnia, że Kampinos to nie tylko puszcza

Autor: Onas
27 maj 2019 / SPRAWY LOKALNE

Na terenie całego kraju na obszarach wiejskich działają Lokalne Grupy Działania wdrażając swoje strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność (LSR). Realizacja LSR odbywa się we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w oparciu o fundusze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Bardzo ciekawą pracę na rzecz rozwoju rejonu kampinoskiego wykonuje Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”, posiadające status Lokalnej Grupy Działania. Zapytaliśmy przedstawicieli stowarzyszenia o szczegóły działalności LGD „Między Wisłą a Kampinosem”.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS - Czym jest marka lokalna Misja Kampinos?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - Marka lokalna Misja Kampinos powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze.

Marka lokalna Misja Kampinos jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru dziewięciu gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.misjakmapinos.pl

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS - Jakie prowadzicie Państwo działania na rzecz promocji rejonu kampinoskiego i firm działających na tym terenie?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - Stowarzyszenie w ramach promocji rejonu i firm działających na naszym terenie podejmuje różnego rodzaju działania m.in. organizacja targów turystycznych, tworzenie spisów produktów turystycznych znajdujących się na terenie LGD, poprzez powstałą aplikacje mobilną Misja Kampinos oraz wkrótce powstanie grywalizacja czy też planszowa gra strategiczna „Misja Kampinos”. Ponadto stowarzyszenie prowadzi strony internetowe  www.lgdkampinos.pl, www.misjakampinos.pl oraz fanpage na Facebooku, na których staramy się promować wydarzenia, działania realizowane przez podmioty działające na naszym obszarze.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS – Jakie głównie przedsięwzięcia są finansowane w ramach LSR?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” – W przyjętej LSR co najmniej 50% środków finansowych musiało zostać przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości. LGD przewidziała w swojej strategii możliwość ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz przez przedsiębiorców pragnących się rozwijać.

W ramach już zrealizowanych naborów (2017-2018) złożono 68 wniosków na łączną kwotę 8 477 403,35 zł. Zainteresowanie możliwością ubiegania się o wsparcie znacznie przekraczało możliwości finansowe określone w ogłoszeniach o naborach. Dokonana przez Radę LGD ocena zgodności z LSR oraz dokonany wybór pozwoliły na przyznanie:

 • 19 premii na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 1 900 000,00 zł (zawarto 1 500 000,00 zł umów o przyznaniu pomocy oraz nadal w ocenie znajduje się  4 wnioski na kwotę 400 000,00 zł );
 • 5 dotacji na rozwój działalności gospodarczej na łączną kwotę 907 658,00 zł (zawarto 5 umów  o przyznanie pomocy na kwotę 907 658,00 zł).

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS – O co aplikowali przedsiębiorcy z obszaru?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” – Zgłoszone projekty dotyczyły szerokiego zakresu wsparcia związanego z przedsiębiorczością na obszarze. W ramach premii na podjęcie działalności gospodarczej Wnioskodawcy uzyskali wsparcie m.in. na: budowę myjni samoobsługowej; zakup sprzętów budowlanych; doposażenie stolarni lub zakup maszyn do produkcji mebli; utworzenie strzelnicy rekreacyjnej; zakup estrady mobilnej lub zakup sceny mobilnej; zakup maszyn do przetwórstwa produktów rolnych; doposażenie profesjonalnego gabinetu kosmetycznego oraz utworzenie gabinetu terapeutycznego.

Przedsiębiorcy, którzy aplikowali o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem działalności gospodarczej przeznaczyli środki finansowych m.in. na: utworzenie domu opieki, doposażenie restauracji   i hotelu, stworzenie miejsca do wypoczynku i relaksu w wyniku rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni parku oraz utworzenie żłobka.

Wymienione powyżej projekty były zgodne z LSR oraz uzyskały w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru najwyższą liczbę punktów, co pozwoliło na ich dofinansowanie.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS - Jakie prowadzicie Państwo działania jako Lokalna Grupa Działania i co jest źródłem ich finansowania ?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - Działamy już od 10 lat. Działamy jako Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem”  z siedzibą w Czosnowie i wdrażamy na obszarze 9 gmin naszą strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną LSR.

LGD są stosunkowo „nowymi” podmiotami funkcjonującymi w polskiej przestrzeni obszarów wiejskich, jednak od samego początku stały się nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju tych obszarów. W ramach PROW na lata 2014-2020 poprzez Inicjatywy Leader wdrażane jest  działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader. W ramach tego działania są realizowane cztery podziałania, z których najważniejsze – poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostało skierowane przede wszystkim do podmiotów innych niż LGD – przedsiębiorców, NGO’s, mieszkańców, jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) itd.

W Programie na Inicjatywę LEADER przewidziano prawie 735 mln euro. Znacząca część tych środków została skierowana na wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w ramach wdrażania LSR. Nasza LSR otrzymała prawie 15,3 mln. zł (najwyższą możliwą kwotę przy danej liczbie mieszkańców   na obszarze LSR).

Poza wcześniej omówioną Marką Lokalną Misję Kampinos, LGD pozyskała środki finansowe  w wysokości ok. 1,5 mln. zł na budowę Multicentrum Misja Kampinos, interaktywnej placówki dydaktycznej, która będzie korzystała z najnowszych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS – Na co można przeznaczyć środki LSR?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - W ramach naszej LSR wnioskodawcy mogą realizować i realizują projekty dotyczące m.in.:

 1. Wzmocnienia kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, czy rozwijanie działalności gospodarczej;
 3. Zachowania dziedzictwa lokalnego;
 4. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej   lub kulturalne;
 5. Promowania obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, w tym produktów lub usług lokalnych.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS – Jaka jest forma wsparcia projektów? Czy Wnioskodawcy mogą liczy na dotacje?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - Dla operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana w formie płatności ryczałtowej (premii) w wysokości 100 tys. zł. Dla pozostałych operacji pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych (dla przedsiębiorców do 70%, dla JSFP do 63,63% oraz dla pozostałych nawet do 100%). Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi 300 tys. zł, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych, dla których nie określono limitów.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS – Jak wybieracie najlepsze projekty?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - Wybór operacji do finansowania ma formę konkursu, w ramach którego kryteria wyboru określa LGD. Warto wspomnieć, że premiowane są operacje spełniające w najwyższym stopniu lokalne kryteria, tzn. projekty innowacyjne, projekty, które mają rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, czy też takie, które generują nowe miejsca pracy.

Warto zwrócić uwagę na projekty, które zostały zrealizowane przy wsparciu środków LSR. Ich realizacja była poprzedzona ogłoszeniem 18 naborów wniosków, w ramach których do LGD wpłynęło 138 dokumentów aplikacyjnych, z których LGD wybrała 79 operacji. Nie wszystkie wybrane projekty zmieściły się w limicie środków w danym naborze, dlatego też ostatecznie umowy zostały zawarte 62 beneficjentami. Co ważne liczba ta nadal rośnie.

Za nami pierwszy kamień milowy w ramach LSR (6 500 000,00 zł) i możemy śmiało podkreślić, iż kwota rozdysponowanych środków finansowych stanowi ponad 80% środków LSR. Jest to znakomity wynik. Tempo wdrażania jest wysokie, a zainteresowanie towarzyszące naszym naborom – ogromne.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS – Czy będą jeszcze ogłaszane konkursy?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - Nasze Stowarzyszenie będzie  się ubiegało o dodatkowe środki do budżetu LSR. Dzięki spełnieniu warunków określonych dla pierwszego kamienia milowego możemy pozyskać na przedsiębiorczość dodatkowe 11% budżetu (tj. ok. 1 380 000,00 zł).

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS – Proszę powiedzieć jakie projekty zostały zrealizowane dzięki wsparciu LGD?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - Wśród zrealizowanych projektów na uwagę zasługują m.in.:

 • Strzelnica – Małgorzata Pietraszewska. Całoroczna kryta strzelnica sportowa do rekreacyjnego użytku przez osoby nie posiadające pozwolenia na broń, przez posiadaczy własnej broni, organizacji strzeleckich imprez integracyjnych dla firm, organizacji zawodów strzeleckich oraz wynajmu strzelnicy do szkoleń strzeleckich dla użytkowników komercyjnych i instytucjonalnych. Strzelnica powstała w miejscowości Ołtarzew k. Warszawy.
 • Śrutownica do betonu – Dominik Recielski. Firma świadczy usługi m.in. z zakresu: przygotowania/renowacji podłoży betonowych, asfaltowych, stalowych przy użyciu śrutownicy do betonu, wykonywania wszelkiego rodzaju posadzek przemysłowych z żywic, usuwania poziomego oznakowania z dróg.
 • Myjnia samoobsługowa – Karol Forysiak. Na terenie Gminy Leoncin wybudowana została pierwsza samoobsługowa myjnia samochodowa.
 • Tor tubingowy (pontonowy) – Gmina Kampinos. Gmina Kampinos zrealizowała operacje, zlokalizowaną   na istniejącej, naturalnej skarpie. Jest to bezpieczna i ciekawa forma aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Muzyka wczoraj i dziś – Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska. Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska pozyskała środki na projekt pn.  „Muzyka wczoraj i dziś”. Celem projektu było zintegrowanie społeczności z obszaru LSR, poprzez uczestnictwo mieszkańców sąsiednich miejscowości i gmin.
 • Spotkania palmirskie – Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Pańskiego. Projekt pn. Spotkania palmirskie miał za zadanie rozpropagować wiedzę o miejscu pamięci narodowej cmentarza  - mauzoleum Palmiry poprzez wydanie bezpłatnej publikacji opisującej to miejsce kaźni. Publikacja została poprzedzona wystawą fotograficzną dokumentującą coroczne – tzw. Spotkania Palmirskie, podczas których przedstawiciele lokalnych władz wraz z kombatantami, uczniami, harcerzami oraz społecznością lokalną oddają hołd pomordowanym.
 • Ulokowanie w Granicy ścieżki dydaktycznej w oparciu o system audio przewodników – Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy. Projekt mający na celu ulokowania  ścieżki dydaktycznej w oparciu o system Audioprzewodników  w Granicy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Została opracowana i nagrana profesjonalna trasa wykorzystywana przez turystów w systemie audioprzewodników.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

Ciekawe pomysły, zaangażowanie, chęć zmiany otaczającej nas rzeczywistości … Cieszymy się z każdej zrealizowanej operacji, wspieramy beneficjentów i zachęcamy do kontaktu z nami.

W trakcie realizacji znajdują się następujące projekty:

 • budowa zestawu do ćwiczeń kalistenicznych i siłowni plenerowej w Hornówku, placu zabaw  i  obiektów małej architektury we wsi Kazuń Bielany; modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach; Przystań Leoncin; modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Błoniu; modernizacja Parku w Broniszach; modernizacja placu zabaw w Łomiankach;
 • kampanie informacyjno-promocyjne produktów turystycznych, jednorodny przewodnik w Kampinoskim Parku; ścieżka dydaktyczna w oparciu o system audioprzewodników w Granicy – „Śladami Kobendzów”;
 • system wizualizacji i promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego w gminie Łomianki; zakup wyposażenia i organizacja wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury w Łomiankach;
 • piknik ekologiczno-hippiczny „SLOW LIFE-SAVE LIFE”; organizacja zajęć i wydarzeń kulturalnych;
 • wzbogacenie oferty kulturalnej w Gminie Ożarów Mazowiecki, doposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie; doposażenie „Sceny Ołtarzew”;
 • wirtualnie, magicznie; współcześnie i nowocześnie z Misją Kampinos;
 • grywalizacja, kalendarz, planszowa gra strategiczna; katalog oraz akcja rodzinnie z Misją Kampinos;
 • jarmark Produktów Tradycyjnych; spotkanie z Qlturą; Poznaj swoją muzykę… w Centrum Kultury w Łomiankach.

Mamy nadzieję, iż nie są to wszystkie pomysły i projekty zrealizowane ze wsparciem środków LSR. Z pewnością należy stwierdzić, iż środki finansowe zapewniają zrównoważony i innowacyjny rozwój obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

ONAS - Jak wygląda na obszarze Waszego działania aktywność oraz współpraca organizacji pozarządowych i co robicie na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Waszym terenie?

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” - Organizacje pozarządowe działające na naszym obszarze starają się być aktywne, pozyskują środki od nas na organizacje różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych. Stowarzyszenie wspiera organizacje w realizacji ich celów, zadań. Staramy się aby nasze działania aktywizowały i rozwijały lokalną społeczność.

Ponad 6 mln zł na wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, kulturę i promocję obszaru LSR!

Zgodnie z PROW na lata 2014-2020 wnioskodawcy mogą ubiegać o pomoc na realizację projektów, których minimalne koszty całkowite wynoszą 50 tys. zł. Z uwagi na ograniczone środki LSR nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich zgłaszanych potrzeb. Zwłaszcza, że to wsparcie jest kierowane jedynie dla podmiotów z naszego obszaru.

Beneficjent wsparcia musi posiadać siedzibę lub siedzibę oddziału na obszarze objętym LSR. Projekty inwestycyjne również muszą być realizowane na obszarze. Dzięki tym ograniczeniom ze wsparcia korzystały lokalne NGOs oraz inne podmioty realizujące projekty zgodne ze LSR.

Możliwość uzyskania środków finansowych na atrakcyjnych warunkach wpłynęła na realizację wielu interesujących przedsięwzięć.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” można się dowiedzieć na stronie http://www.lgdkampinos.pl/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies