Egzaminy wstępne na studia i nie tylko ..

Autor: Krzysztof Strawinski
25 luty 2018 / KSZTAŁCENIE

Ilekroć w wypowiedzi będę mówił o ustawie to mam na myśli ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i tak:

Art. 69. 1.  Przyjęcie na studia następuje poprzez: 1) rekrutację; 2) potwierdzenie efektów uczenia się; 3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
Art. 70. 1. Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Uchwała senatu jest udostępniana nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja, a w przypadku utworzenia uczelni lub studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – niezwłocznie.
2. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 3–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Podstawę przyjęcia mogą również stanowić wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczelnia ustala, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia i podaje do wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. Uczelnia może przeprowadzić egzaminy wstępne. Informacje o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych i ich zakresie uczelnia podaje do wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie mogą stanowić nie więcej niż 50% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.
5. W przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub sprawności fizycznej, do obliczania łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji, nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego potwierdzonego dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5.
7. Uczelnia publiczna:
1)     określa zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,
2)     może określić zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich i podaje je do wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej 4 lat.

Ponadto uczelnia może pobierać opłaty za egzamin - rekrutację, wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnie nie mogą pobierać opłat wyższych niż te, które określone są w rozporządzeniu. Obecnie maksymalna wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni publicznej wynosi:
1) 150 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych lub sprawdzian predyspozycji architektonicznych;
2) 100 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej;
3) 85 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na inny kierunek studiów.

ale to nie wszystko co jest w ustawie ważne dla kandydata, gdyż: Art. 169 [Zasady przyjęcia na studia; postępowanie rekrutacyjne] określa:

1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na podstawie ust. 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
2. Senat uczelni ustala, w drodze uchwały, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje uchwałę oraz podaje ją niezwłocznie do wiadomości publicznej.
2a. Uchwała, o której mowa w ust. 2, uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala w trybie określonym na podstawie ust. 2, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia.
4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie określonym na podstawie ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, lub gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.
5. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych, o których mowa w ust. 4, powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
6. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości, senat uczelni może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych, w trybie określonym na podstawie ust. 2.
6a. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, senat uczelni może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych, w trybie określonym na podstawie ust. 2, z wyłączeniem przedmiotów wymienionych w zaświadczeniu.
...
12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym w statucie.
13. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub innego organu wskazanego w statucie służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
14. Podstawą odwołania w przypadkach, o których mowa w ust. 12 i 13, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z ust. 2.
15. Po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 12 decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna, a po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 13 decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.
16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

i tak po krótce, choć może wydawać się wiele, gdyż nie wymienione są wszystkie przepisy, które regulują sprawy przyjęcia na studia, najważniejszymi dla kandydata dokumentami jak wynika z ww. cytowanych przepisów są regulaminy i zasady rekrutacyjne określone przez uczelnie. Jeżeli mamy wątpliwości co do zgodności przyjętych zasad rekrutacji w uczelni można zawsze dopytać, choćby za pośrednictwem naszej strony. 

pozdrawiam obecnych i przyszłych abiturientówKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies