Polski Związek Chórów i Orkiestr czyli smutny obraz życia muzycznego w Polsce.

Polski Związek Chórów i Orkiestr czyli smutny obraz życia muzycznego w Polsce.

Autor: ONAS
28 listopada 2020 / Onas

Pierwszy Wszechpolski Zjazd Stowarzyszeń Śpiewaczych odbył się w Warszawie w 1923 roku z udziałem 3186 śpiewaków i delegatów z Gdańska i Berlina, a w 1924 powołano komisję statutową i wybrano Tymczasową Radę Naczelną oraz przyjęto nazwę Zjednoczenie Polskich Związków Śpiewaczych. Początkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr jest data 18 października 1925 roku, kiedy odbył się walny zjazd centralnej organizacji zrzeszającej wszystkie związki regionalne i działające zespoły. Zadaniem Zjednoczenia było, jak stanowił statut "zespolenie polskich związków śpiewaczych i muzycznych w celu skutecznego krzewienia wśród jak najszerszych kół zamiłowania do muzyki wokalnej i instrumentalnej, zwłaszcza zaś narodowej jako jednego z najistotniejszych wyrazów ducha polskiego". Za ważne zadanie uznano rozszerzenie udziału w Zjednoczeniu innych związków regionalnych, a także członkami Zjednoczenia stały się związki polonijne - Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce, we Francji.


Grafika należy do Polskiego związku Chórów i Orkiestr

W maju 1929 roku zorganizowano w Poznaniu z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej - pierwszy Wszechsłowiański Zjazd Śpiewaczy w Poznaniu z udziałem 17.700 śpiewaków w tym 1128 uczestników z zagranicy. Przed 1939 rokiem Zjednoczenie skupiało ponad 2000 chórów i 50 orkiestr. Po wojnie związek rozpoczął proces przejmowania opieki nad amatorskimi orkiestrami dętymi w związku z czym nazwa została zmieniona na  Polski Związek Chórów i Orkiestr, a dotychczasowe związki regionalne przekształcono w Oddziały terenowe PZChiO. Nazwę zmienił także wydawany od 1948 r. przez Zarząd Główny organ związkowy z „Życie Śpiewacze" na „Życie Muzyczne".
Głównym celem Związku  jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Do 1989 r. działalność statutowa Związku finansowana była przez resort kultury i posiadał dwa zakłady poligraficzne, 22 oddziały z obsadą biurową. Ogółem Związek zatrudniał ponad 60 pracowników. Najwyższy stan liczbowy członków zrzeszonych w amatorskich chórach i orkiestrach przypadał na początek roku 1989 w którym to odnotowano 1251 zespołów skupiających prawie 43 tysiące członków. Działały wówczas w PZChiO 544 chóry, 633 orkiestry i 14 zespołów wokalno-instrumentalnych. Ten wzrost liczy zespołów i członków był wynikiem rozbudzenia społecznej aktywności kulturalnej wywołany przełomem społeczno-politycznym jaki nastąpił w wyniku zwycięstwa SOLIDARNOŚCI w wyborach czerwcowych. Zapowiedź wolności działania odbiła się swoim pozytywnym echem także w kulturze i wiązała się ze zmianą finansowania przez Narodowy Fundusz Kultury.

Niestety komercjalizacja gospodarki i likwidacja NFK doprowadziły do znacznych ograniczeń w finansowaniu instytucji kulturalnych co w konsekwencji doprowadziło do zlikwidowania wielu orkiestr i chórów działających w szkołach czy zakładach pracy.


Photo by David Beale on Unsplash

PZChiO zanotował znaczny spadek liczby zespołów amatorskich i członków Związku. Zmiany gospodarcze spowodowały odebranie Związkowi zakładu poligraficznego w Warszawie o który upomniała się rodzina Lachmanów i likwidacja niewielkiej drukarni w Gdańsku. Aktualnie Polski Związek Chórów i Orkiestr jest organizacją „non profit”, realizuje swoje zadania statutowe poprzez oddziały terenowe. Każdy oddział zarządzany jest przez społeczny zarząd i komisję rewizyjną. Członkiem Związku jest osoba fizyczna działająca w amatorskim chórze, orkiestrze lub innym zespole muzycznym, przynależąca do jednego z oddziałów terenowych Zgodnie ze Statutem PZChiO. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów odbywany co 4 lata zaś pomiędzy zjazdami działalnością PZChiO kieruje Zarząd Główny z wyboru, który pełni swoją funkcję honorowo i społecznie.

W ostatnich latach coraz trudniej Zarządowi Głównemu ubiegać się o dotacje na zadania artystyczne ze względu na niewielkie środki własne jakimi dysponuje, ale i ze względu na coraz większe wymagania i restrykcje w zakresie wnioskowania o dotacje lub realizacji dotacji. Uzyskiwana wysokość dotacji na przedsięwzięcia artystyczne z roku na rok jest coraz mniejsza i zwiększa się tzw. udział własny co powoduje, że wnioski PZChiO nie są dla komisji oceniającej wnioski dostatecznie atrakcyjne. Poza tym wymagania w zakresie realizacji finansowej wniosków są coraz bardziej restrykcyjne i nie dostosowane do możliwości działań społecznych. Przykładowo w 2010 zawieszono wydawanie czasopisma "Życie Muzyczne", ze względu na minimalne możliwości wkładu środków własnych.

***

Więcej o działalności Polskim Związku Chórów i Orkiestr można się dowiedzieć na stronie:

AKTUALNOŚCI (pzchio.org)Organizacje

FUNDACJA RODZIN ADOPCYJNYCH

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału...

STOWARZYSZENIE KLIKA

Stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Studenci towarzyszyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizują spacery i...

STOWARZYSZENIE "WIELKIE SERCE"

Stowarzyszenie to grupa pracowników Ośrodka zaczęła organizować wyprzedaże używanej odzieży czy kiermasze książek celem zdobycia środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies