Gdzie mają szukać pomocy psychologicznej rodzice niepełnosprawnych dzieci?

Gdzie mają szukać pomocy psychologicznej rodzice niepełnosprawnych dzieci?

Autor: Zatroskana
10 grudzień 2017 / POMOC ŚRODOWISKOWA

Moja niepełnosprawna córka ma już 10 lat. Mamy jeszcze 13-letniego syna. Jest nam bardzo ciężko, i nie mówię tylko o warunkach finansowych, bardzo dotkliwy jest brak pomocy psychologicznej dla całej rodziny. Dlaczego w Polsce nie ma opiekunów rodzin, którzy pomagaliby rodzicom i rodzeństwu, czuwali nad funkcjonowaniem rodziny niepełnosprawnego dziecka. Pomoc psychologiczna jest bardzo potrzebna wszystkim członkom rodziny. Potrzebny jest ktoś, kto przez cały czas będzie wspierał rodzinę, by nauczyła się żyć w nowych okolicznościach, wspólnie pokonywała problemy.Dyskusje
1 komentarze/y

Małgorzata Radziszewska, 14 styczeń 2018

Pomoc psychologiczna - dostępne kanały

Wskazówki:

A. Możliwości ustawowe – należy pamiętać, że mamy prawo korzystać z uprawnień do korzystania z pomocy przewidzianych w poszczególnych ustawach:

- zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.) do świadczeń z pomocy społecznej należy:

,,Art. 46. 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.”

Istotne jest miejsce, gdzie można uzyskać informację, gdzie takie poradnictwo jest realizowane - Wojewoda prowadzi rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa. Rejestr powinien być publikowany corocznie, do dnia 30 czerwca i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowany na stronie internetowej danego urzędu wojewódzkiego.

- zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59 z późn.zm.) – wybór najważniejszych artykułów:

Art. 1. Ust. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

/…/

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

dalej  

Art. 2. System oświaty obejmuje:

/…/

6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

I kolejno:

W art. 47. 1. Wskazuje się Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia:

/…/

5) zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się;

Dalej:

W art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno--wychowawczej szkoły są:

/…/

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

B) Pomoc organizacji pozarządowych:

- wiele organizacji pozarządowych realizuje projekty społeczne, w ramach których udzielane jest poradnictwo psychologiczne również dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami. Projekty społeczne mogą być dofinansowane z różnych źródeł, np.: ze środków pozostających w dyspozycji samorządu powiatowego i wojewódzkiego, ze środków PFRON – bezpośrednio z Funduszu, ale również za pośrednictwem wymienionych jednostek samorządu, ze środków unijnych dysponowanych przez samorządy wojewódzkie, przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (tzw. POWER). Projekty społeczne są też realizowane z innych programów grantowych.

Najlepiej wyszukać odpowiednią organizację z bazy danych organizacji www.ngo.pl

Informacjami o projektach realizowanych w ramach poszczególnych instytucji powinni dysponować grantodawcy, np. na witrynie PFRON można wyszukać projekty dofinansowane ze środków PFRON adresowane do osób z konkretnym rodzajem niepełnosprawności z określonego regionu: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dowiedz-sie-o-projektach-dla-ciebie/

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dostępne są na witrynie: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/

W kwestiach związanych z pomocą uczniom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom warto skontaktować się dr Pawłem Kubickim – Rzecznikiem Uczniów z Niepełnosprawnościami - http://www.wszystkojasne.waw.pl/tag/rzecznik-uczniow-niepelnosprawnych/

WAŻNE:

Stan prawny i faktyczny aktualny na dzień 14.01.2018 r.Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies