Fundacja TEANO pokazuje moc łączenia nauki z biznesem

Fundacja TEANO pokazuje moc łączenia nauki z biznesem

Autor: ONAS
4 lipca 2019 / Onas

Cel jest bardzo prosty, promowanie kierunków studiów pożądanych przez rynek pracy, a przy tym, integracja środowiska biznesowego i naukowego, przy włączeniu organizacji społecznych. Bo nawet największa wiedza merytoryczna z zakresu chemii, matematyki czy biologii nie przełoży się jednoznacznie na przyszły sukces zawodowy bez umiejętności komunikacji, tworzenia zespołów czy pracy projektowej. Pięknie o tym opowiada wiceprezes Fundacji TEANO – Pani Natalia Figiel

ONAS - Deklarujecie Państwo chęć propagowania nauki i przedsiębiorczości. W jaki sposób są realizowane te cele i kto jest adresatem tych działań?

Wiceprezes Natalia Figiel - Może zacznę od tego, skąd pomysł połączenia tych dwóch  obszarów. Po pierwsze analiza rynku pracy utwierdza nas w przekonaniu, że wciąż mamy do czynienia z bezrobociem strukturalnym, czyli niedopasowaniem umiejętności i wykształcenia do potrzeb rynku pracy. Młodzi ludzie wciąż decydują się na kierunki kształcenia, które są modne, łatwe lub zwyczajnie sugerowane przez najbliższych. Nasze działania mają na celu rozbudzanie dziecięcej ciekawości w obszarach, które wydają się nudne bądź trudne i dlatego też podjęliśmy próbę promowania kierunków pożądanych z perspektywy rynku pracy. Tak zrodził się pomysł Festiwalu Nauki i Techniki (www.festiwalnauki.teano.org.pl), łączącego edukację z rynkiem pracy. To wydarzenie skierowane jest do szkół i połączone z działalnością instytucji działających na rzecz rynku pracy – urząd pracy, izba gospodarcza czy strefa ekonomiczna. Dzieci i młodzież, przychodząca na festiwal styka się z fascynującą magią matematyki czy tajemniczą mocą nieograniczonej chemii. Tam również uczestnicy mogą poddać się testom badającym ich predyspozycje zawodowe, by dowiedzieć się, jaki kierunek rozwoju jest zbieżny m.in. z ich cechami osobowości. Kolejny etap to realizacja projektu „Akademia Młodego Odkrywcy” (www.amo.teano.org.pl), dzięki któremu organizujemy wyjazdy na różne uczelnie, by młodzi ludzie przez chwilę poczuli, jak to jest być studentem. Być może dzięki temu, łatwiej będzie im podjąć decyzję na temat przyszłego kierunku kształcenia? Wyjazdy organizujemy też do miejsc, w których wiodą prym nowe technologie. To chęć przybliżenia młodym ludziom tego, co dzieje się dynamicznie wokół nas – Industry 4.0 (internet rzeczy, zaawansowane symulacje, rzeczywistość wirtualna, rozszerzona). Być może, w ten sposób, młodzież dostrzeże swoje miejsce w tym trwającym progresie technologicznym i podejmie próbę kształtowania cyfrowej rzeczywistości, która wpływa coraz bardziej na nasze życie. W tym momencie muszę wspomnieć o ogólnopolskim konkursie „Elektronika – by żyło się łatwiej” organizowanym z Politechniką Śląską, firmą Siemens, Kamami, KSSE oraz UM Żory, który wyłania zwycięzców najlepszych pomysłów z dziedziny elektroniki i promuje idee wynalazczości. Kontakt z tą zdolną młodzieżą utwierdza nas w przekonaniu, że inwestowanie w polski kapitał ludzki przyczynia się nieustannie do rozwoju globalnego, bo trzeba tu mocno zaakcentować, że Polska ma ogromny wkład w rozwój nauki! Tu zapewne powstaje pytanie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na przedsiębiorczość? Otóż właśnie – tu jest to miejsce. Prof. Jeffry A. Timmons uważał, że „Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania czegoś z niczego, raczej inicjowanie i tworzenie niż jedynie obserwowanie, analizowanie i opisywanie, zauważenie szansy tam, gdzie inni widzą jedynie chaos i zamieszanie".  Od razu dodam, że przedsiębiorczość jest tu pojmowana jako postawa czy umiejętność. Nawet największa wiedza merytoryczna z zakresu chemii, matematyki czy biologii nie przełoży się jednoznacznie na przyszły sukces zawodowy bez umiejętności komunikacji, tworzenia zespołów czy pracy projektowej. O tym doskonale wiedzą i wiedzieli najwięksi popularyzatorzy naukowi, w tym moi polscy mentorzy – redaktor Wiktor Niedzicki, prof. Jerzy Vetulani, dr Tomasz Rożek czy prof. Lech Mankiewicz. Przedsiębiorczość to też umiejętność kalkulowania co się opłaca, a co należy odpuścić, gdy koszt nieustannie przewyższa przychód. Dlatego z jednej strony uczymy młodzież metodologicznego podejścia, a z drugiej słuchamy potrzeb samych przedsiębiorców. W tym miejscu również przecinają się oczekiwania i potrzeby pracodawców i przyszłych pracowników. Stworzyliśmy inicjatywę wirtualnego networkingu na lokalnym rynku pracy pod nazwą „Żorska Strefa Przedsiębiorczości” (www.przedsiebiorczezory.pl) i tu organizujemy liczne wydarzenia biznesowe, w tym na poziomie subregionalnym.

Źródło fotografii: Fundacja Teano

Czy te wszystkie działania, w jakiś realny sposób, wpływają na rozwój przedsiębiorczości na Państwa terenie? 

Jak już wcześniej wspomniałam realizacja inicjatywy „Żorska Strefa Przedsiębiorczości” to próba połączenia pracodawców i potencjalnych pracowników w jednym miejscu. To również zastosowanie w praktyce metodologii design thinking, opartej na rozwiązywaniu problemów, poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań przez określenie realnych potrzeb użytkownika. Jak to zrobić najlepiej? No właśnie tak. Wywiady, konsultacje, spotkania networkingowe – to doskonałe narzędzia badawcze. Ten projekt zainicjował inne projekty, niwelujące problemy zgłoszone bezpośrednio przez uczestników naszego przedsięwzięcia. W ten sposób udało nam się pozyskać środki m.in. na Żorskie Targi Dla Dzieci, Kurs języka polskiego dla imigrantów ekonomicznych, Międzynarodową Integrację Społeczną, Śniadanie Biznesowe Subregionu Zachodniego z rozbudowanym modułem e-wizytówek czy zainicjować szereg projektów ze środków EFS, czy EFFR. Wkrótce również powstanie przestrzeń coworkingowa, wirtualne biuro oraz punkt konsultacyjny dla mieszkańców naszego miasta. Tu chciałabym dodać, że nawiązaliśmy współprace z Wołyńskim Regionalnym Funduszem Wspierania Przedsiębiorczości w celu wydania publikacji ułatwiającej podejmowanie działalności gospodarczej na terenie Polski i Ukrainy. Ponadto współtworzyliśmy miejski portal Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy. Ta platforma ma na celu networking m.in. mieszkańców Żor, żorskich pracodawców i instytucji działających m.in. w obszarze rynku pracy i edukacji. Metodyka sieciowania jest oparta na rozwiązaniach funkcjonujących m.in. na portalach: pracuj.pl, useme.eu
i portalach społecznościowych oraz uzupełniona o nowatorskie rozwiązania. W jednym miejscu jest dostępna informacja o programach, instrumentach finansowych i ofertach instytucji działających w obszarze edukacji, i rynku pracy. Oferta jest dostępna dla wszystkich, chcących podjąć lub zmienić pracę (www.zorydopracy.pl). Zatem z całą pewnością nasze działania mają wpływ na to, co dzieje w naszym mieście.

Źródło fotografii: Fundacja TEANO

Z jakimi instytucjami współpracujecie i jak wygląda ta współpraca?

Współpraca jest podwaliną naszej działalności. Mamy holistyczne podejście, dzięki czemu tworzymy rozwiązania systemowe i multiplikowane. Nie wyobrażamy sobie naszej działalności bez podejmowania działań z jednostkami realizującymi ustawowo pewne zadania, zresztą do tego powołane są organizacje pozarządowe - żeby zaspakajać potrzeby społeczne tam, gdzie przepis ogranicza tę możliwość. W ten sposób naturalnie rozszerzamy możliwości jednostek publicznych, realizując zadania publiczne. I na przykład, realizując projekt dla obcokrajowców, należało zaangażować do działań Miejski Ośrodek Kultury, by oswoić uczestników z miejscem, w którym być może za chwilę będą coraz chętnej spędzać czas. Integracja międzynarodowa nie mogła się odbyć bez Centrum Edukacji Regionalnej, które uczy regionalizmu i kultywuje naszą rodzimą tradycję. Festiwal Nauki i Techniki bez udziału urzędu pracy, KSSE, Żorskiej Izby Gospodarczej – nie łączyłoby dwóch przenikających się obszarów edukacji i rynku pracy. To bardzo istotne, żeby to wszystko logicznie połączyć – to gwarancja sukcesu w perspektywie długoterminowej. Wszystkie nasze projekty łączą się ze sobą, tworząc przemyślany projekt na rzecz kształtowania lokalnego rynku pracy, na podstawie realnych potrzeb interesariuszy.

Współpracujemy z wszystkimi instytucjami na naszym terenie: Urzędem Miasta, Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Specjalną Strefą Ekonomiczną, Żorską Izbą Gospodarczą, szkołami itp. W ten sposób łączymy pewne inicjatywy, które dzięki przemyślanej współpracy przynoszą zdecydowanie trwalsze rezultaty. Ponadto współdziałamy ze śląskimi uczelniami, centrami naukowymi z całej Polski, NGO. Należymy też do federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.

Współpraca jest oparta na obopólności, każdy projekt przynosi korzyść wszystkim zaangażowanym. Jest to współpraca sformalizowana listami intencyjnymi, porozumieniami czy umowami o partnerstwie, ale jest to również współpraca oparta na szacunku i życzliwości.

Źródło fotografii: Fundacja TEANO


Organizujecie Państwo spotkania przedsiębiorców. Jakie są cele i efekty tych spotkań? 

Realizując przedsięwzięcie, pn. Żorska Strefa Przedsiębiorczości (www.przedsiebiorczezory.pl), zorganizowaliśmy spotkania z tymi, których wskazali sami przedsiębiorcy. Nasza facebookowa społeczność liczy 670 przedsiębiorców z terenu Żor i okolic. Na koncie mamy warsztaty z marketingu, prawa, tworzenia marki wg Pawła Tkaczyka, Śniadanie Biznesowe Subregionu Zachodniego dla ponad 100 przedsiębiorców. Współpracujemy z Inkubatorami Przedsiębiorczości z całego Subregionu Zachodniego WSL. Ponadto mocno promujemy powstanie akceleratora biznesowego i centrum kompetencji zawodowych „KSSENON”, którego twórcą jest KSSE. Nasza grupa służy do networkingu, wzajemnej promocji biznesów, usług, pomocy, inspiracji do działania oraz informowania o ciekawych wydarzeniach. Pojawiają się treści o możliwościach rozwoju kariery, inicjatywach lokalnych, programach dofinansowania biznesu. Odbywają się tez bezpłatne konsultacje prowadzone przez ekspertów z dziedziny prawa, księgowości, marketingu, HR, współpracy międzynarodowej itp. Jakie są efekty tych spotkań? Zainicjowane kolejne projekty, dofinansowane działalności gospodarcze oraz utworzona sieć kontaktów na poziomie lokalnym i regionalnym. Teraz przygotowujemy się do organizacji konferencji naukowej na temat funduszy europejskich i kolejnego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wkrótce otworzymy coworking i wirtualne biuro oraz podejmiemy próbę wdrożenia CSR do działalności MSP. Cel jest bardzo prosty – integracja w Subregionie Zachodnim środowiska biznesowego, samorządowego i naukowego, włączając w to również trzeci sektor, promowanie przedsiębiorczości w szerokim znaczeniu oraz inicjowanie wspólnych projektów na rzecz rozwoju regionu. Nie możemy też zapominać o dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy i podejmowaniu działań na rzecz integracji międzynarodowej. To właśnie potrzeby lokalnego rynku pracy motywują nas do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków nowo przybyłych imigrantów i networkingu z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami.

Źródło fotografii: Fundacja TEANO

 

Więcej o działalności Fundacji TEANO można się dowiedzieć na stronach:

http://teano.org.pl/

lub

https://www.facebook.com/teanonarzecznauki/

 


 Organizacje

Stowarzyszenie Pro Civium

Celem realizacji naszych zadań w ramach projektu „Edukacja i Wsparcie w Zapobieganiu Stygmatyzacji oraz Wykluczeniu Społecznemu Człowieka” jest wsparcie psychologiczne,...

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” powstała 26 września 2003 r. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym naszym celem jest pomoc...

Fundacja Archeologia Fotografii

Fundacja Archeologia Fotografii zajmuje się opracowywaniem oraz ochroną archiwów polskich fotografów i fotografek. Powstała w 2008 roku i obecnie opiekuje...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies