Działy


Lider

Jolanta Dobrzyńska

Eksperci

Zbigniew Barciński
Danuta Kubacka
Elżbieta Misiak

SOLIDARNY ROZWÓJ WIEDZY

Autor: Samokształcenie w rodzinie - reaktywacja
16 wrzesień 2017 / FILOZOFIA EDUKACJI

SOLIDARNY ROZWÓJ WIEDZY
LIST DO LUDZI NAUKI

Z DNIA16 WRZEŚNIA 2017
O NARODOWYCH MIARACH ROZWOJU
 
 
WSKAŹNIK ROZWOJU
 
W świetle reguł określonych przez rząd w Strategii odpowiedzialnego rozwoju i w ustawach zmieniających sposób finansowania nauki, wymagane jest odniesienie efektów działań naukowych do powszechnie uznanego wskaźnika rozwoju.
 
Tymczasem wśród obecnie używanych wskaźników rozwoju, nie ma takiego, który uznawałby znaczenie pracy dobroczynnej za kluczowy potencjał wzrostu dobrostanu społecznego.
 
Jednym z fundamentów dobrostanu społecznego jest profilaktyka medyczna. Różnorodność nowych kompetencji społecznych i standardów usług potrzebnych dla szerokiego wykorzystania nowoczesnych technologii do profilaktyki medycznej pokazuje konieczność współdziałania badawczego wyższych uczelni z różnych dyscyplin naukowych, nad wprowadzaniem innowacji dla uspołecznienia profilaktyki medycznej.
 
Dlatego  liczymy na:
·      współdziałanie wyższych uczelni dla wprowadzania innowacji służących wzrostowi dobrostanu społecznego,
·      podjęcie narodowej debaty nad potrzebami nowego wskaźnika rozwoju, proponując dla niego nazwę SOLIDARNY ROZWÓJ WIEDZY, odpowiadającej naszej diagnozie stanu i oczekiwań gospodarki.
 
Rys. 1. System ochrony zdrowia modelu Samopomoc zdrowia. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej. 
 
PONIEWAŻ
(1) konieczne dla wolności, bezpieczeństwo danych powstających w trakcie wykorzystywania cyfrowych technologii, wymaga wsparcia ich ochrony domową pracą solidarną,
(2) rozwijanie kompetencji domowej pracy solidarnej wymaga samokształcenia w rodzinie przy zintegrowanym  wsparciu szkoły i innych instytucji kultury,
(3) zintegrowane wsparcie szkoły i innych instytucji na solidarności  międzypokoleniowej wymaga nowych standardów, metod i specjalizacji pedagogicznych,
(4) w pierwszej kolejności nowe metody pedagogiczne powinny wspierać kompetencje samodzielności dla dobrostanu zdrowia zgodnie z zasadą samopomocy zdrowia,
(5) usługi i polityki wsparcia samodzielności, powinny respektować konstytucyjne zasady społecznej gospodarki rynkowej.
 
Rys. 2. System profilaktyki medycznej, oparty na Medycynie profilaktycznej i Domowej edukacji medycznej. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej. 
 
POSTULUJEMY
(6) podejmowanie przez instytucje naukowe prac badawczych nad standardami nowych metod pedagogicznychrespektujących zasadę samokształcenia w rodzinie oraz nowych metod medycznych respektujących zasadę samopomocy zdrowia,
(7) samorządowego nawiązywania współpracy międzyuczelnianej dla prowadzenia badań popytowych innowacji rozwojowych z wykorzystaniem społecznej kontroli krajowej sieci otwartych ośrodków laboratoryjnych.
 
 
Rys. 3. Model medycyny profilaktycznej, jako nowej specjalizacji i ustroju w systemie ochrony zdrowia. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej. 
 
PROPONUJEMY
(8) wprowadzenie SYSTEMU DOMOWEJ EDUKACJI PRACY SOLIDARNEJ, jako sposobu integracji edukacji starości we wszystkich okresach życia, obejmującego: (i) przedmiotowo: domową edukację medyczną, domową edukację ekonomiczną i domową edukację obywatelską, (ii) metodycznie: pedagogikę pracy, pedagogikę pytań i pedagogikę solidarności. 
(9) wprowadzenie MEDYCYNY PROFILAKTYCZNEJ, jako nowej specjalizacji medycznej, obejmującej: medycynę szkolną, medycynę sportową, medycynę pracy i standard czterech okresowych przeglądów zdrowia, 
(10) wprowadzenie SOLIDARNEGO ROZWOJU WIEDZY, jako uniwersalnego wskaźnika wskazującego wykorzystanie instrumentów i instytucji właściwych dla wzrostu dobrostanu społecznego w ustroju społecznej gospodarki rynkowej.
 
Rys. 4. Krakowska Strategia Profilaktyk Medycznej, zakładająca wzrost efektywności społecznej gospodarki rynkowej dzięki otwartym zasobom wiedzy. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.  
 
OCZEKUJEMY 
Oczekujemy od ludzi nauki, sprawdzenia użyteczności innowacji dla SOLIDARNEGO ROZWOJU WIEDZY, wprowadzanych w  czterech programach:
 
Program 1: Cyfrowe rejestry zdrowia młodzieży. 
Misja: Domowa integracja cyfrowych danych medycznych. 
Cel: Wprowadzenie Kart Zdrowia Ucznia do systemu profilaktyki medycznej. 
Dziedzina: Medycyna profilaktyczna - Medycyna szkolna.
Program 2: Biegowe symultaniczne mistrzostwa Polski. 
Misja: Sportowa profilaktyka medyczna. 
Cel: Plenerowe przeglądy zdrowia. 
Dziedzina: Medycyna profilaktyczna - Medycyna sportowa.
Program 3: Uniwersytecka pedagogika solidarności międzypokoleniowej.
Misja: Świadectwa dziedzictwa dla rozwoju.
Cel: Integracja społeczności uniwersyteckiej.  
Dziedzina: Pedagogika  solidarności - Domowa edukacja pracy solidarnej.
Program 4: Telemedyczne wsparcie rodzin. 
Misja: Integracja edukacji do starości.  
Cel:  Pokoleniowe karty pamięci.  
Dziedzina: Pedagogika pytań - Domowa edukacja medyczna.
 
Grupa inicjatywna 
Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej
 
______________________________
Wersje graficzna i dźwiękowa, tutaj.
http://ars-medica.pl/solidarnyrozwojwiedzy/


Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Samokształcenie w rodzinie - reaktywacja , 7 październik 2017 19:01

FILOZOFIA EDUKACJI

Używając szkolnej medycyny